Corpu da Páz Kopera ho Komunidade Suku Ainaro

0
10 views

Racom Maubisse Corpu da Páz hala’o  koperasaun ho Komunidade Suku Ainaro, hodi destaka volutário Corpu da Páz iha fulan janeiru tinan 2024.

Ba Jornalista, Programa Traning Espesialista Dezemvolvimentu komunitário Corpu da Páz, Francisco Fernandes hateten objektivu  hala’o  koperasaun ho komunidade, sei destaka Voluntario Corpu da Paz iha Suku Ainaro, iha Fulan Janeiru 2024

‘‘Objektivu Husi Halo Koperasaun Ho Komunidade Suku Ainaro ,iha fulan janeiru 2024 sei desloka Voluntário Corpu da Paz, iha suku Ainaro, hodi servisu hamotuk ho grupo feto haburas kultura Ainaro, Centru Juventude Ainaro , radio komunidade Tatamailau , inklui mos ho lian Orluli’’, Programa Traning Espesialista Dezemvolvimentu komunitario Corpu da Paz  Francisco Fernandes dehan iha Sede suku Ainaro, tersa (30/05) 

Iha Fatin Hanesan Diretóra Hadomi Kulutra Ainaro, Palmira Ramos, senti kontente ho koperasaun servisu corpu da páz ho grupo haburas kultura iha Suku Ainaro

Ha’u senti  kontente tanba  Corpu da Paz bele halo kopera ho ami grupo hadomi kultura hodi servisu hamotuk, no ohin hetan ona formasaun husi Ekipa Corpu da Paz, bele fo koinesementu di’ak ba ami ,oinsa bele servisu hamotuk ho belun sira husi nasaun seluk hanesa Amerika”, Diretóra Haburas kultura Ainaro Palmira Ramos hateten

Enkuantu Aktividade hala’o perante loron sorin iha sede suku Ainaro, partisipa masimu Autoridade Suku Ainaro , OPS  Inklui mos  komunidade suku Ainaro.

Jornalista        Moises Magno

Editór              Joaquim Cotinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments