Serve Lansa Programa Dahuluk Konaba Programa Rejistu Movel Iha Postu Adm Maubisse

0
188 views

Racom Maubisse 15/08/2022 Ko’ordenador Serve Municipiu Ainaro lansa Programa Dahuluk Konaba Programa Rejistu Movel Iha Postu Administrative Maubisse, Munisipiu Ainaro.

Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Kordenador Serve Angelmo Dos Reis Araujo hateten katak;

“Objektivu husi Programa Movel nee nuudar programa nasional nebe ita halo iha Postu Administrative Maubisse ho objektivu atu rejistu  komersial ba iha ita nia komunidade no ba iha ita nia Empreza ka negosiante ne’ebe maka seidauk assesu ba rejista serve Munisipiu Ainaro, ho programa ida nee ita mai atu sosializa ba sira atu nunee rejistu durante  programa movel nian”.

Ko’ordenador SERVE Municipiu Ainaro ne’e hatutan liu tan katak;

“Aktividade dahuluk  ba programa rejistu movel ita hili Postu Administrative Maubisse ho razaun tanba postu ne’ebe ke ho suku barak liu e abitante mos barak I konserteza aktividade ekonomia hanesan negosiu ka kompania sira mos iha Postu Administrative mos barak liu tanba nee maka ita Lansa  Programa Rejistu Movel Ba Dahuluk Iha Postu Administrativu Maubisse”.

Angelmo dos Reis de Araujo hatutan liu tan katak;

“Mekanizmu rejistu ba Programa Movel iha faze rua primeiru mak ita halo sosializasaun ka kanpaña hodi fahe informasaun liga oinsa ita rejista, liu-liu ho criteria komersial nian, Segundo faze tuir fali mai ami sei tun ba kada suku sira hodi rekolla dokumentu konaba rejistu komersial depois ami sei prosesa, sei lori fali mai entrega ba empreza sira ka negosiante sira nebe ami foti ona dokumentu hafoin ami prosesa”

Lia menon husi Kordenador Serve Angelmo Dos Reis Araujo ba komunidade, liu liu ba negosiante sira katak;

“Aviza ba ita nia negosiante ka empreza sira nebe ke durante nee halao aktividade ekonomika maibe ladauk rejistu iha serve ho programa rejistu movel ida nee, espera katak sira bele kopera hamutuk ho serve para nune’e prosesu ami mai rekolla dokumentus Rejistu Komersial, sira bele hetan ona Estatutu legal ka rejistu ona iha Serve hodi halao aktividade ekonomika ba futuru”.

Participa iha surumutuk lansamentu ne’e mak administrador posto maubisse, directora kompanhia Mentil, loja nain balun, chefe suco manetu, Suco Liurai, Horaquic, Maubisse Villa, siguranca Posto Adm maubisse, balun, Funsionariu Administrasaun Posto Maubisse ho pesoal suco sira.

Jornalista     : Natalino Mendonca

Editor           : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments