Cardeál Eleitu Dom Virgilio do Carmo da Silava Husuba Arte Marsiais no Rituais Iha Maubisse Atu Haluhan  Passadu no Hari Hikas Kultura Domin

0
147 views

Racom Maubisse (21/07/2022) Cardeál no Archebipu Metropolitana de Dili Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB, hateten ida iha Selebrasaun Missa ba Inaugurasaun Kapela Santa Clara de Assis Lumluli.

Amu Bispu hateten Husu ba Ema idak-idak sai ema dame nain harí Paz no Unidade ida ne’e maka sinal Espiritu Santu Mai ita ema, Tamba ne’e Nai Bispu mós ható Parabensa ba Autoridade Komunitaria Suku Maulau nian ne’ebe maka Halibur Organizasaun Arte Marseais no Rituais iha Seremonia Inaugurasaun Kapela Santa Clara de Assis Suku Maulau Maubisse.

“Sinal Ssperitu Santu iha ita mak saida ? katak imi ida-idak sai ema dame na’in, imi ida-idak sai ema ne’ebé hatene hari’i páz, imi ida-idak sai ema ne’ebé hatene hari’i unidade. Ha’u fó parabens ba Na’i Ulun sira tanba ohin mai husi ne’eba ha’u haree katak ita nia Arte Marsiais sira kor oi-oin halibur hamutuk, buat ne’ebé ita rona durante tempu ida ne’e nia laran husik hela ona buat istória uluk ninian agora ba oin hakarak hahu hatudu kultura foun domin, dame, páz ida ne’e mak ita presiza, ida ne’e mak kuda iha ita rain, dala ruma sira média husu ba ha’u dehan “Amo nia mensajen saida mak ba iha Arte Marsiais sira ne’ebé agora envolve iha atividade igreja ninian ne’e Amu nia mensajen ba sira saida?. Alin doben sira, dirijente sira ha’u nia mensajen ida de’it husik buat ne’eé uluk ninian liu, agora ba oin hatudu ba katak ita agora ne’e ema foun hakarak hari’i kultura foun kultura páz, kultura domin Timor ne’e ita mesak maun alin, dia 20 de maio foin lalais ne’e ita selebra ita nia tinan 20 Restaurasaun asina Dokumento ida ita nian, Parlemento asina Dokumentu ida uluk Fraternidade Umana, Dokumentu ida ne’ebé ita nia Amo Bapa mak asina no fó sai ho ita nia maluk sira Muçulmano lori Dokumentu ida ne’e sai ba mundu tomak katak ita ema mesak maun alin, ita ema ne’e mesak Maromak nia oan de’ita nia fiar, ita nia kor, ita nia Partidu bele la hanesan maibé ita ema ne’e ida de’it Maromak nia oan la bele dehan fahe fali ita, ita nia Governu liu hosi Parlementu adopta tiha ona Dokumentu Fraternidade Umana ne’e atu sai Dokumentu ida ne’ebé aban bainrua sosializa iha ita nia rai laran, atu fó hanoin mós mai ita katak nasaun ida iha mundu ne’ebé adopta ona Dokumento ida ne’e atu kampaña ba ita Timor oan sira atu tau ba kotuk buat sira ne’ebé fahe malu ninian. Agora ba oin ita tenki hatudu ita ukun rasik an Tinan 20 ona ita keta nafatin hanoin de’it konaba violensia, ukun rasik Tinan 20 ona ita tenki ba oin hatudu kultura foun ida, atu hatudu katak ita ne’e mesak ema ida de’it, tan ne’e jestu sira ne’ebé ohin ita hatudu ita la’o kapas, furak hein katak ita reza atu Unidade, páz, não violensia ne’e tenki buras iha ita nia rain, buras iha ita nia sosiedade” Hateten Archebispu Dili iha Lumluli Suku Maulau Maubisse 21/07/2022.

Aleinde Partisipa iha Selebrasaun Missa ida ne’e mai husi Xefe Gabinete Ministériu Turizmu Komersiu no Industria  (MTKI) Reprejentante Administrador Municpiu Ainaro, Administrador Postu Maubisse, Turicai, Komandante PNTL Esquarda Maubisse, Organizasaun Arte Marsiais PSHT, KORK, KOLIMAU, no Arte Rituais 77, Hamutuk ho Sarani Suku Maulau Maubisse Municipiu Ainaro.

Jornalista                     Moisese da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments