Vise Ministra MSSI Loke Abertura Konsultasaun Públiku  ba Reajustamentu PED 2011-2030 Iha Municipiu Ainaro

0
237 views

Racom Maubisse (18/07/2022) Vise Ministra Solidaridade Sosial Signi Chandrawati Verdial Segunda feira loron 18 fulan Jullu ne’e  Loke Abertura Konsultasaun Públiku  ba Rejustamentu Planu Estratéjiku Dezemvolvementu (PED)2011-2030 Iha Municipiu Ainaro

Objetivu husi Konsultasaun  Públiku ida ne’e atu aumenta partisipantes sira nia Koiñesementu  kona ba progresu no dezafiu Dezemvolvementu iha Timor Leste, no Rekolla Opiniaun  no Aspirasaun Povu nian ba Reajustamentu Planu Estratéjiku Dezemvolvementu Nasional hodi Garante  planu estratéjiku ne’e sai hanesan konsensu Nasional  no instrumentu vinkultativu ba ema hotu-hotu.

Iha Diskursu Vise Ministra Solidaridade Sosial no Inklusaun Signi Chandrawait Verdial Hateten, Konsultasaun ida ne’e  hodi rona  Rekolla Opiniaun Povu nian liga ba Reajustamentu Planu Estratejiku Dezemvolvementu Tinan 2011-2030.

“Ita nia objetivu Prinsipal husi Reajustamentu PED ida maka atu lejitima Povu nia ambisaun no mehi sira ba moris dik liu husi redusaun Kiak hamlaha no mós Desigualidade. Objetivu seluk mós hodi hamenus ita nia dependensia ba Fundu Petroliferu liu husi Dezemvolvementu seitor produtivu sira atu núne’e povu tomak joven sira bele hetan opurtunidade ba empregu no hasa’e sira nia rendimentu ba povu nia moris diak no Dignu, tamba ne’e maka ekipa tékniku halo konsultasaun públiku ba reajustamentu PED 2011-2030 atu bele rona no rekolla ita nia opiniaun,aspirasaun no mehi sira hodi garante prosesu Dezemvolvementu ida ne’ebe integradu, inklusivu no mós sustentavel ba ralizasaun ba fututur Timor Leste ne’ebe diak liu tuir povu tomak nia mehi” Dehan Vise Ministra Signi Chandarawati Verdial Iha Salaun Paroqial Ainaro 18/07/2022.

 Governante ne’e hateten Planu ida ne’e Governu Dezemvolve ona iha Tinan 2011, Sai hanesan Mata dalan ba Planu Dezemvolvementu Nasional.

“Hanesan ita bót sira hatene iha tinan 2011 liu ba Governu Dezemvolve ona Planu Estratéjiku Dezemvolvementu be’ebe núdar mata dalan ida ba ita nia prosesu Dezemvolvementu Nasional husi Tinan 2011-2030” Hateten Governante ne’e 18/07/2022.

Vise Ministra Solidaridade Sosial no Inkluzaun  dehan tan katak, Planu Estratéjiku Dezemvolvementu ne’e rasik implementa ona durante tinan 10 liu no konsege atinji metas balun maka hanesan fornesementu asistensia Sosial sira  hanesan Bolsa da Mae, Pensaun Veteranus, Sub Sidiu ba Indozus, no ba ema ho Difisiente sira, maske metas balun seidauk atinji no balun seidauk hahú.

Fatin hanesn Administrador Municipiu Ainaro Leovigildo Amaral Pereira iha  Diskursu ba Ekipa tekniku Reajustamentu Planu Estratejiku Dezemvolvementu Nasional no Vise Ministra Solidaridade Sosial no Inklusaun Apresenta katak Maioria Populasaun iha Municipiu Ainaro Seidauk Asesu Eletrisidade no Estrada.

“Iha biban ida ne’e hau ata hakarak partilla hela informsoens  katak ami nia Komunidade lubuk ida maka seiduk bele asesu ba eletrisidade, ponte, estrada no mós be mos. Ponte maka Mota Mau-Leo no estrada ba Suku Maununo Postu Administratrativu Ainaro, Eletrisidade iha Casa, Suru-Craic, Mau-Ulo Dagamesa. Segundu estrada liga ba Aldeia Bobe, Suku Foho Ailico, Aldeia Bonuk, Aldeia Gou-Lau, Suku Leolima Postu Administrativu Hato-Udo. Terseiru Estrada Liga Suku Edi, Maulau, Manetu, Manelobas, Lurai, Fatubesi Postu Administrativu Maubisse. Ba da ha’at nian estrada ba Aldeia Blehetu Suku Mulo, Suku Nunumoge Inklui eletrisidade ba Suku Mau-Chiga no Nunumoge Postu Administrativu Hato-Builico. Area sira ne’ebe maka hau mensiona iha leten kuandu iha tempu udan difisil tebes atu asesu fó impaktu ba Komunidade atu bele transporta sira nia produtu lokal ba iha merkadu” Aprejenta Administrador Municipiu Ainaro 18/07/2022. 

Tamba ne’e husu ba Partisipantes sira ne’ebe maka Partisipa iha Konsultasaun ida ne’e Rona didiak Informasaun ne’ebe maka Partilla husi Ekipa Tékniku sira nune’e bele kuntinua transmiti hikas ba Komunidade sira iha Baje liga ba Planu estratejiku Dezemvolvementu Nasional Tinan 2011-2030.

 Konsultasaun ida ne’ebe maka halao iha Salaun Paroquial Municipiu Ainaro ne”e  Durante Loron rua hahu iha loron 18-19 fulan Jullu 2022.

Jornalista                     Moisese da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments