Adm Posto Ainaro Villa Nazario de Araújo Husu Komunidade Mantein Paz no Hakamatek Iha Elisaun Prezidensial 2027-2027

0
329 views

Racom Maubisse (14/03/2022) Administrador Postu Administrativo Ainaro Villa Nazario de Araújo ható mensajen ne’e liu husi intervista ho Jornalista Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko Segunda feira ne’e iha nia knár fatin.

Tuir nia hateten relasiona ho elisaun Prezidensial ne’ebe maka kandodatu sira durante ne’e halao ona  kampaña eleitoral iha Postu Administrativo Ainaro Municipio Ainaro, sei termina iha loron 19 fulan Marsu liu husi Votasaun. Tamba ne’e autoridade Postu ne’e hameno katak husu ba ema idak-idak atu vota tuir konsensia no kuntinua atu mantein nafatin Paz no Hakmatek.

“Hanesan Administrador Postu atu fó nafatin orientasaun ba iha ita nia Nai Xefe do Suku no Xefe Aldeia sira, liu-liu ba Komunidade enjeral, no individu sira mós atu iha konsensia hodi partisipa iha elisaun ida ne’e para hodi hasa’e tasa de partisipasaun Votantes. Ne’e pra ita bele atinji tuir metas ne’ebe maka ita hakarak, tamba ne’e ita kolia hamutuk ona ho Xefe do Suku sira, KPK,OPS tamba OPS reprejenta ona Komandu iha Suku idak-idak servisu hamutuk ho Komunidade sira atu kria Paz no Estabilidade hodi ita nia elisaun Prezidente da Repúblika nian ne’e lao ho hakmatek hahu husi Votasaun tó iha kontajen de Votus iha Municipio mós tó ba iha Nasional halo apuramentu” Dehan Nazatio ba Jornalista RKMM 14/03/2022.

Iha Municipio Ainaro Kampaña ba Kandidatu Presidente nai 16 hahu iha loron 2 fula Marsu no Remata iha loron 12 fulan Marsu 2022 foin dadauk.

Tamba ne’e iha loron 19 fulan Marsu 2022 ema ida-idak sei hakat ba iha sentru Votasaun ka estasaun de votu  hodi hili entre kandidatu nain 16 ida ba Prezidente Reúblika tinan 2022-2027.   

Jornalista                     Moises da silva Magno

Editor                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments