Dom Norberto Husu Komunidade Maubisse Kuda Aifunan Iha Dalan Ninin Sira, Hodi Infeita Maubisse.

0
201 views

Dom Norberto Husu Komunidade Maubisse Kuda Aifunan Iha Dalan Ninin Sira, Hodi Infeita Maubisse, Tamba Maubisse Sai Hanesan Fatin Potensial Ba Turismu No Gortikultura.

Rai ida, knua ida ida wainhira bonita no dada ema barak nia matan, save importante mak mak tenke dezemvolve fatin ne’e ho meus oi oin, liu liu kuda ai horis sira anesan aifunan, aifuan nomos ai-horis sira seluk.

Relasiona ho ida ne’e, ba jornalista radio komunidade Maubisse Mauloko, Presidente Episcopal Timorense  actual Bispo da diocese de Maliana, Dom Norberto do Amaral hateten katak “Kuda Aifunan Iha Dalan Ninin Sira nune’ebele Infeita Maubisse”,.

 Lider Igreja Local Diocese Maliana ne’e haktuir liu tan katak “Buka atu kuda aifunan ne’ebe moris arbiru deit ne’e tuir Lina lolos iha uma oin iha Estrada ibun, nune’e bele infeita uma oin ho dalan ninin sira atu nune’e bele hamatak Maubisse Sei hanoin uluk iha Flecha ne’eba ne’e, aifunan rosas ne’e fo furak tebes, Aifunan rosa ne’e ita kuda deit animal la han iha tamba nia tarak, bayangkan se aifunan ita kuda no hadia iha dalan no estrada ninin sira ema liu hosi ne’eba ne’e Lalehan apa lagi atu ba tan Ramelau”.

Bain-bain ema kuda aifunan  hodi hafutar liu tan fatin ne’ebe maka sira horik ba  laos deit aifunan maibe mos aihoris sira seluk ne’ebe la fo funan, maibe mos nia tahan ne’ebe furak tebes e atrai mos ema seluk nia matan.

 Alende  ne’e ho rejumu  badak atu hateten mos nu’une, liu hosi aifunan mos bele hasa’e rendemento ekonomia  familia, i mos hafurak liu tan ambiente hosi matan nia hare.

Jornalista Joaquim de Fatima Coutinho.

Editor Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments