Autoridade Municipio Ainaro Simu PM Taur Matan Ruak ho Espoza

0
226 views

Racom Maubisse (10/01/2022) Segunda Feira ne’e Autoridade Municipio Ainaro Simu Premeiru Ministru Taur Matan Ruak ho Esposa  iha Salaun Parokial Municipio Ainaro.

Objetivo Vizita Xefe Governu iha Municipio Ainaro hodi Rona Direita Prokupasaun Komunidade Municipio Ainaro nian liga ho Programa Governu nian, Liu husi Diálogu ho Tema ” Haforsa Reziliensia Nasaun Nian”. No fahe informasaun ba Autoridade lokal, Autoridade Komunitaria kona ba Progresu  no dezafius ne’ebe VIII  Governu Konstitusional hasoru.  Iha Oportunidade ida ne’e mos ható mensajen Premeiru Ministru nian  ba Autoridade Municipal Inklui Autoridade Komunitaria Sira atu servisu hamutuk hodi fo Susesu ba iha Elisaun Presidensial iha Tinan ida ne’e.

Ba Xefe Governu Administrador Municipio Ainaro Leovogildo Amaral Pereira  Apresenta Katak, Partisipa iha Diálogu ida ne’e iha Municipio Ainaro mai husi Administrador Postu Ha’at, Xefe Suku 21 ho Membrus Kosselu Suku, Direktores Linñas Ministeriais ne’ebe Situada iha Municipio Ainaro, Seguransa  Inklui mos ho Komunidade Sira.

“Hau Lori Administrador Postu Ha’at Suku 21 Aldeia 131, no Komunidade Rihun Nen Nolu Resin Lima nia naran hakark ható ba Sua Esélensia Sr. Premeiru Ministru no Espoza no Kometiva tomak ne’ebe ohin ho laran kman mai hamutuk ho ami Autoridade Municipio Ainaro hodi halo Diálogu. Partisipa iha Diálogu ida ne’e Kompostu husi Administrador Postu Ha’at, Xefe Suku 21, no Estrutura Suku, Direktores Municipais Liñas Sektorais Xefe Departementu Funsionaruis sira hotu, Seguransa PNTL, Seguransa Sivil, Professores, no Estudanten Juventude no Inan Aman Sira. Ami Kontenti tebes hodi hein no bali hodi Simu Sua Esélensia no Esposa Hamutuk ho Kometivas tomak iha Municipio Ainaro” Hateten Administrador Municipio Ainaro Hafoin de Simu Xefe Governo no Esposa iha Salaun Parokial Municipio Ainaro 10/01/2022.

Biban ida ne’e Mos Autoridade Masimu Municipio Ainaro ne’e Kuntinua Ható ba Premeiru Ministru Taur Matan Ruak  ho Kometiva Relasiona ho Dezastre Naturais ne’ebe maka Akontese iha Tereitoriu Nasional loron 4 Fulan Abril Tinan Kotuk  iha  Municipio Ainaro Ema Nain 10 Lakon Vida iha Akontesementu ne’e.

Hafoin Rona tia Apresentasau ne’ebe maka ható husi Administrador Municipio Ainaro Leovigildo Amaral Pereira, Premeitu Ministru (PM) Jeneral Taur Matan Ruak iha nia Diskrsu Hateten;

“Hau durante Vizita sira ne’e ho Delegasaun rona Prekupasaun ita bót sira nian, liu-liu sira ne’ebe laiha estrada ke depois matreal konstrusaun susar para atu ba, hau hanoin ita tenki kreativu itoan resolve problema ida ne’e presija ita bót sira nia apoia mos. No ida Seluk maka Sesta Bajika, pur ultimua maka elisoens  Parlementares, elisoens  Suku 2023 mais ita nia palnu ita tenki prepara agora kedas. Tamba ita elisoens Presidensiais ejekusaun  Orsamentu, Covid, Deazste Naturais. Hanesan ne’e tutan malu deit to ita hakat ba iha 2023” Dehan PM Taur Matak Ruak iha Diálogu ho Autoridade Municipio Ainaro.

Jornalista                     : Moises da Silva Magno

Editor                          : Racom Maubisse Mau-Loko

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments