Partido KHUNTO Halao Konfrensia No Konsolidasaun Ba Estrutura Iha PA Maubisse

0
247 views

Rakom Maubisse 04-12-2021, Partido KHUNTO Halao Konfrensia No  Konsolidasaun Ba Estrutura Iha Posto Administrativu de Maubisse ho tema principal; “Imi mak ami no sira mak ita”. Participa husi Estrutura Nasional ho Municipiu no Posto iha Salão Paroquial Maubisse, iha diskursu Konselheiro Maksimu Partido KHUNTO Jose dos Santos “Naimori” Bukar hateten katak;

“Lideransa ne’ebe mak hakbesik-an ba povu mak lideranca husi partidu KHUNTO, tamba ne’e  husu ba Maubisse oan sira hakarak kuinese lideransa ida nebe maka sai liderasan  simples hodi hakbesik-an ba imi ho fuan boot no sai familia ida deit iha politika mak partido KHUNTO nia lideranca, tamba sai lideranca ne’e la fasil, maibe lideranca nebe mak facil liu mak lideranca husi partido KHUNTO”.

Lider Supremu Partidu KHUNTO Nai Mori Bukar haktuir liu tan katak, “KHUNTO hakarak koko politika ida atu sai familia para ema neebe kuinese malu nafatin to’o fin maka liu husi juramentu ida atu sai inan ida, aman ida nee politika KHUNTO nian, politika ida nebe maka ita haree durante nee hau halo, no ema iha Timor uniku maka presidente partidu khunto haraik an hodi rona brani hodi koalia mais nia nunka atu hautdu ba ema”.

Iha fatin hanesan  Reprezentante povu husi Partidu KHUNTO iha Parlamentu Nasional Antonio Verdial, Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko katuir katak:

“Ohin hamutuk ho Konselleiru no estrutura tomak  tantu nasional no municipal inklui Posto ho Suco mai halao konfrensia no konsolidasaun iha Posto maubisse ho objektivu atu hametin estrutura sira iha Baze, iha konsolidasaun  refere mezmu ke ita nia inan Doutora Armanada Berta dos Santos, nudar Presidenti Partidu KHUNTO la marka presenja, maibe ita nia lider suprmu partido KHUNTO ho estrutura nasional iha nee ita nia inan hamutuk ho ita iha ne’e ona”.

Verdial mos haktuir liu tan katak; “Tomada de posse ida ohin furak tebes no exelente tebes ba feton ho naan no inan aman hanesan militants  partido KHUNTO nia oan iha Postu Maubisse, e atu hateten deit katak ho esforsu tomak ita nia lider supreme, ita hetan kadeira lima iha Parlamentu Nasional inklui ha’u (Deputado Antonio Verdial).

“Reprezentante Povu husi Partidu KHUNTO iha Parlamentu Nasional ne’e haktuir liu tan katak, se la lori ita nia aman supremu no inan presidente maka hau ata rasik mos la lian iha parlamentu nasional ho ita nia aman supremu nia simplesidade no domin tomak hodi halibur joventude hotu-hotu hodi sai inan ida aman ida iha rai doben Republika Demokratika de Timor Leste nee laos halimar”.

Reprezentante povu ne’e haktuir liu tan katak, “Hanesan Timor Oan haksolok tebes iha rai ida nee, tanba bele partisipa iha seremonia tomada de posse, nebe atu hateten deit katak hau atu husu ba estrutura nebe maka ohin simu posse hodi halo operasional hodi kaer metin ita nia estatuta do partido iha baze de identidade nee hateten katak fe no esperansa no karidade”.

“Ho nune’e, Kaer metin ba ita nia doutrina katak domin no moris diak no justisa wainhira ita boot sira halo knar hanesan lider ida nebe maka ukun ho domin no justisa atu asegura ita nia filosofia partido nian katak “TANE O RAIN TANE O EMAR  TANE O LISAN”.

Partidu Politika hanesan istrumentu ida ne’ebe ema ka grupo komunga hodi participa iha festa demokrasia nune’e bele kaer ukun, wainhira povu fo fiar iha eleisaun jeral, maibe kaer metin nafatin paz no unidade nune’e bele kontribui ba dezemvolvimentu nasional.

Jornalista            : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim de Fatima Coutiho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments