Fudasaun Alola Fasilita Formasaun Loron 3 ba Grupu Feto iha Suku Mulo Hato-Builiku

0
274 views

Racom Maubisse (10/11/2021) Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko Koordenadora ba Ofisial Terenu husi Fundasaun Alola Paulina A. Belo Afirma, Objrtivo husi formasaun ida ne’e hodi hasa’e feto nia kuñesementu lideransa no Direitu inan feton sira nian hodi Asesu ba Justisa wainhira hetan Violasaun ruma.

” Fundasaun Alola iha nia programa ida mak saude, programa Segundo mak ekonomia, terceiro mak programa edukasaun. Inisia husi Fundasaun Alola mak programa advocasia objectivu Fundasaun Alola nian mak oinsa atu hasae feto nia koinesimentu ba iha lideransa no mos oinsa atu sira defende sira nia direitu hodi asesu ba iha prosesu legal baihira sira hetan violensia, violensia saida deit. Programa ida ne’e realiza hetan fundus husi Bimeids ne’ebe ajuda husi Australia” Dehan Paulina ba RKMM 10/11/2021

Fatin hanesan Xefe Suku Mulo Jose Florindo Andrade hateten Hanesan Autoridade Lokal iha Suku nia Parte Apresia ba iha Formasaun ida ne’e. Tamba foin maka Premeira ves husi Fundasaun Alola Apoiu Fundus ba Grupu Feto sira iha Areia ne’eba.

”Hau hanoin programa fundasaun Alola  diak teb tebes bele ajuda mos ami iha fatin ida ne’e tamba pela primeira vez hetan fundus ida ne’e husi Fundasaun Alola mai iha ne’e kuaze tinan tolu ona iha ne’e maske neneik maibe sira lao ona. Sira nia fundus mos halo malae kontenti oituan la hanesan uluk ne’ebe hanesan ohin mos hau koalia  katak tenki servisu makas no tenki rona malu unidade, la bele  deskonfia malu” Hateten Xefe Suku Mulo

Hanesan Partisipante ba iha Formasaun ida ne’e, Ana Maria de Orleans Husi Suku Mau-Chiga Haktuir, nia parte senti kontenti ho formasaun ida ne’e, nia komprimitido katak liu husi husi materia  ne’ebe maka hetan ona iha formasaun ida ne’e sei implemeta iha sira grupu rasik nune’e mos ba iha feto maluk sira seluk.

 “Hau agradese tebes ba formasaun ba loron tolu hau kontenti tebes tamba iha loron primeiro ami aprende mos kona ba Asistensia Legal, Asistensia Edukasaun, ba feto no labarik sira ami mos sei lori ida ne’e ba fo iha ami nia grupo. Ba loron daruak ami aprende mos kona ba atividade ne’ebe mak ba ami nia moris mak hanesan tempe ida ne’e mak ami sei ba implementa iha ne’eba” Nia dehan

Formasaun ida ne’e halao durante loron tolu hahu iha Segunda no remata iha Kuarta feira loron 10 fulan Novembru foin lalais ne’e, iha Dare Suku Mulo Postu Administrativo Hato-Builiku Municipio Ainaro.

Jornalista         : Natalino Mendonca

Editor              : Moisese da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments