MAP Liu husi Diresaun Nasional Peskiza halao atividade loron To’os Nain iha PA Maubisse

0
520 views

MAP Liu husi Diresaun Nasional Peskiza no Estatistika Agrikultura halao atividade loron To’os Nain iha Postu Administrativo Maubisse.

Liu husi ida ne’e hodi koko mo’os ai-han nia  sabor liu-liu  koto  Varidade oi-oin   ne’ebe maka Peskijador sira teste ona. Alende ida ne’e husi aktividade ne’e hanesan Parte ida husi Peskija ai-horis koto  ne’ebe maka hala’o atu bele define kualidade ai-han iha Timor Leste.  Aktividade ida ne’e halao iha Ulilefa Maubisse loron 21 fulan Jullu foin lalais ne’e.

Ba jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Direktur Nasional Peskija i Estatisfika Husi Ministeriu Agrikultura e Peskas Deolindo de Oliveira hateten, Objetivo husi Aktividade ne’e halo loron to’os nian (Field day) no mos hodi koko sabor husi koto ne’ebe  pekijador sira identifika no kuda iha Maubisse.

“Objetivo mai iha ne’e atu halo loron ba Agrikultor, atu hatene katak perkija ne’ebe maka ita lao ba Varidade 62 depois husi 62 ne’e ita halo perkija  deit Varidade koto 21 ne’ebe maka agora ita mai para koko nia  sabor koto ne’ebe maka ita halo ne’e, ida ne’ebe maka ita halo ne’e. Ita priense komunidade idak-idak koko hodi hare ko’or depois nia volume bo’ot  husi koto ne’e, e han hodi senti rasik.” Hateten Deolindo de Oliveira ba Jornalista RKMM 21/07/2021.

Nia kuntinua dehan tan katak peskija halao kuaje tinan ha’at  atu tama ba tinan lima ona, no ekipa sira sei kuntinua peskija to hetan nia rejultadu ikus   hafoin rekomenda ba komunidade to’os nain sira bele kuda iha idak-idak nia to’os.

Iha fatin hanesan Armindo Moises hanesan peskijador husi Ministeriu Agrikultura e Peskas iha Maubisse hateten liu husi aktividade ida ne’e sai hanesan dadus ba  ekipa  tamba fini koto ne’ebe maka iha ne’e balun mai husi Rai liur, oinsa atu halo komparasaun ho fini koto ne’ebe maka komunidade Agrikultor kuda no produs iha Rai laran.

“Ita nia Surumutuk ida ohin ne’e atu fahe informasaun ba malu, I alende fahe informasaun ba malun halibur maluk sira husi entidades relevantes sira hotu partisipa hodi ita koko hamutuk sabor husi koto ne’e. Tamba ita introdus mai husi Rai liu ho varidade oi-oin entaun bainhira koko hamutuk ho ita nia lokal, alende ita laos hare deit ba iha nia produsaun maibe ita mo’os tenki koko nia sabor, se ita koko nia sabor ne’e diak ne’e sai hanesan dadus ida para aban bairua ita bele rekomenda atu nune’e ita nia Agrikultor sir abele simu ho kontenti.” Haktenik Armindo Moisese Peskijador husi MAP.

Entertanto Partisipa iha Aktividade ida ne’e Direktora MAP Municipio Ainaro, Direktur Peskija e Estatisitika MAP husi Nasional, Koordenadora Estensionista Postu Maubisse ho Ekipa Esktensionistas, Xefe Aldeia Urahou, Rita, hamutuk ho Komunidade to’os nain sira iha Ululefa Maubisse.

Jornalista         Nonny Martins

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments