Komando PNTL Municipio Ainaro Ofrece Nececidade Baziku ba Famlia Kbit Lae Uma kain 15 Iha Maubisse

0
710 views

Familia Kbi’it Laek Uma Kain Sanolu Resin Lima (15) iha Maubisse Simu Apoiu sasan Nesasidades Bajiku husi Komando PNTL Municipio Ainaro.

Hafoin de halao Distribuisaun  iha Edefisiu Polisia Esquadra Maubisse Segunda Loron 5 fulan Jullu ne’e, Komandante PNTL Municipio Ainaro Suprentendente Polisia Zustino Menezes ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko hateten, sasan sira ne’e fahe ba Item tolu maka hanesan Aihan, Sigundo  sasan ne’ebe maka utilize ba toba nian no Item Terseiro maka sasan  kona ba Higene nian. No sasan hirak ne’e mai husi Governo Nova Zelandia Liu husi Komando PNTL Municipio Ainaro.

“Ohin dia Cinco de Julho de 2021 Komando Distrital de Ainaro ho nia ekipa Polisiamentu Komunitaria mai Vizita Komando Esquarda Maubisse, ho nia objetivo  lori ajudus ne’ebe ami hetan husi Parseiru The Asia Fundation mai husi Governo Nova Zelandia, ne’ebe iha fulan kotuk baa mi halo Proposta atu hetan sasan hirak ne’e hodi ajuda ita nia Inan Aman sira ne’ebe maka ami nia Ofesial Polisia Suku Sira identifika Sira Kbi’it Laek duni merese atu hetan Ajudus ruma. Ajudus sira ne’ebe maka ami halo Proposta iha Item tolu Item Premeiru maka aihan, Hanesan Fos, Mina, Supremi, ikan sardine  sira, no Deho. Kategorio Segundo maka sasan sira ne’ebe utilija ba toba hanesan Manta, Kulisaun,Sumasu, no Sira Seluk tan.  Item terseiru hanesa Higene ba Prevensaun Covid-19 nian no mo’os Prevensaun ba moras sira seluk ne’e maka Sabaun, Eskova Odol, Sampo, no Maskra.” Hateten Komandante PNTL Municipio Ainaro 05/07/2021.

Iha biban ida ne’e mo’os Ofesial Governo Lokal Postu Administrativo Maubisse Claudino Mnedonça hateten, hanesan Autoridade lokal iha Postu Administrativo Maubisse Senti Orgulho ho Apoiu ne’ebe maka Oferese husi Komando PNTL Municipio Ainaro, liu husi  Parseiru sira,  hodi fo ona Apoiu ba Familia Kbi’it laek hamutuk uma kain Sanolu Resin Lima (15) Iha Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

“Hanesan Autoridade Lokal Postu Administrativo Maubisse hau senti Orgolho. Komando PNTL Municipio Ainaro liu husi Parseiru sira fo apoiu ohin dia 5 de Julho 2021 iha Esquadra PNTL Postu Administrativo Maubisse fo apoiu ba benevisioarios sira hamutuk nain Sanolu Resin Lima (15) ne’ebe maka merese duni atu hetan apoiu ida ne’e.” Hateten Ofesial Governo Lokal ba Jornalista RKMM 05/07/2021.

Entretanto Apou hirak ne’e Oferese husi The Asia Fidation Liu husi Komando PNTL Municipio Ainaro.

Jornalista         Joaquim de Fátima Coutinho

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments