Dom Virgilio Husu ba Sarani Maubisse Atu Kolabora ho Ekipa Saude hodi Simu Vasinasaun

0
1,631 views

Archebispu Arqui Diocese Metropolitana de Dili Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB husu ba Sarani Maubisse Atu Kolabora ho ekipa Saude hodi Simu Vasinasaun.

Amu Bispu hato Lia Hirak ne’e iha aktividade Fo Bensaun ba Klinika S. Joaquim Maubisse iha Sabado Loron 26 Fulan Junho Fim de Semana ne’e iha Maubisse.

 “Desde inisiu ita hahu 2020 ninian ita hetan orientasaun husi Amu bapa rasik mak hamrik hodi taka Misa iha Dili hanesan dalan ne’ebé hodi kombate covid-19, maske ikus mai covid ne’e tama maibé balu dehan mate tanba covid, maibé ita sei iha  duvida nia laran, maibé kompara ho nasaun seluk, ita agradese tanba Timor ne’e la sofre ka terus hanesan nasaun sira seluk. Ne’e hatudu katak desde inisiu ita esforsu an atu kombate hodi halo prevensaun ba covid-19 Agora ita nia governu iha planu halo prevensaun liu husi vasinasaun, uza maskra, fase liman no mos uza hendsanitizer. ” Hateten Amu Bispu

Tamba ne’e Amu Bispu Husu nafatin ba iha Sarani sira iha Maubisse atu halo kolaborsaun ho Parte Saude hodi Samu Vasina basa ida ne’e ida ne’e hanesin biru hodi Satan netik Covid-19.

 “Ita tenke kolabora ba malu liu husi parte hirak ne’ebé maka hanesan Ministerio saúde sira fo sai ona atu ita bele livre husi pandemia ne’e, virus ne’e mos hanorin mai ita atu labele hanoin de’it ita nia-an ita tenke hanoin mos ema seluk ne’ebé besik ita tanba ema barak mos iha imunidade menus. La obriga vasina maibe ita koko ho neneik ba neneik atu bele converte ita nia an katak se ita hakarak moris tan oituan, se ita lakoi estraga ita nia maluk nia saúde no ita nia família ita koko hodi kolabora atu ita labale halerik ba iha Estado de Emergensia, Serca Sanitaria I Konfinamentu obrigatorio buat sira ne’e sei kontinua nafatin se ita la kolabora mak tinan oin mos buat ne’e sei kontinua nafatin. Tamba ne’e ita tenke kolabora atu ita bele livre lalais” Kuntinua dehan Amu Bispu ba Sarani Maubisse.

Amu Bispu hato’o lia hirak ne’e wainhira fo Bensaun ba Klinika São Joaquim Maubisse iha Loron 26 fulan Junho Foin Lalais ne’e Iha Maubisse.

Jornalista         Natalino Mendonç

Editor              Moisese da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments