Komando PNTL Municipio Ainaro Apresia ho Servisu Ekipa Tackforce Municipio Ainaro durante EE

0
291 views

Komando PNTL Municipio Ainaro Apresia ho Servisu Ekipa Tackforce Municipio Ainaro durante EE.

Apresisaun ne’e hato hosi Adjuntu Komansante PNTL Municipio Ainaro Suprentendente Asistente Victor da Costa iha Ekontru ne’ebe maka halao ho Forum Ong Timor Leste hamutuk ho rede sosidade Civil no Autoridade lokal Municipio Ainaro Segunda ne’e iha salaun Administrasaun Municipio Ainaro. Ne’ebe maka kolia liu kona ba papel Orgnizasaun Sosidade Civil  hodi Apoiu Governo iha Situasaun aktual no halo Prevensaun no metigasaun ba Pandemia Covid-19.

“Husi FONGTIL nia Konvite ne’e Assuntus Impotante balun ne’ebe ke atu hare liu ba Avallasaun ba iha situasaun aktual ne’ebe maka ita nia Povu Municipio Ainaro Infrenta relasiona ho Serka Sanitaria no Estado Emergensia. Husi  Komando Municipio Apresia mo’os ekipa Tascforce Municipio Ainaro ne’ebe ke ho konsensia tomak hodi fasilita Povu Ainaro enjeral ba sira ne’ebe iha nesasidades urjenti halo viagen ba kapital Dili ou fatin seluk ne’ebe iha nesasidades urjente. Hanoin ita diferente itoan ho Municipio seluk.” Tenik Adjuntu Komandante PNTL 07/06.2021.

Fatin hanesan Organizasaun Socidade Civil Municipio Ainaro NAFOFILA ne’ebe maka Reprejenta hosi Luarentino Fatima Magno Apresia ho servisu PNTL Municipio Ainaro hodi hateten.

“Ita Apresia ba iha Ita nia PNTL sekarik bele ita basa liman (basa liaman) ba ita nia PNTL Municipio Ainaro tamba hosi  sira nia esforsu tomak ita nia Prosesu sira ne’e lao ho diak tebes. Ami agradese tebes tamba durante ne’e ita la mosu konflitu ruma hanesan sira iha Municipio seluk, Maske dalaruma sira lakohi mai maibe depois de PNTL to’o sira mai no kumpri mo’os ita nia Serka Sanitaria maske ida rua sei nafatin iha desintendementu maibe ne’e defende ba iha ema idak- idak nia karakter”. Hateten Laurentino 07/06/2021.

Tamba ne’e Adjuntu Komandante PNTL Municipio Ainaro Kuntinua dehan ba iha Komunidade sira ne’e maka hakarak halao Viagen Urjenti atu hato Pedidu ba iha Presidente no Vise Presidente ekipa Tascforce Municipio Ainaro hodi fo’o autorizasaun.

Jornalista  :Joaqim de Fatima Coutinho

Editor                  : Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments