Administrador Municipio Ainaro Vizita Familia Kbi’it Laek Francisco Mendonca Iha Aldeia Rita Suku Maulau Maubisse

0
1,095 views

Administrador Municipio Ainaro Vizita Direita Familia Kbi’it Laek Francisco Mendonca No Domingas Da Silva Iha Area Sarabere, Aldeia Rita Suku Maulau Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro Segunda Ne’e.

Familia kbit laek ne’e wainhira hetan vizita hosi Administrador Municipio hamutuk ho Autoridade Postu Administrativo Maubisse hodi Apoiu sasan nesasidades bajiku. Francisco Hikis mata wen wainhira hetan Vizita hosi autoridade masimu Municipio Ainaro, Inklui autoridade Postu Administrativo Maubisse. Wainhira to’o iha area Saraba Rita suku Maulau Administrador Municipio Ainaro Leovigildo Amaral Pereira  ba jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko hateten, Maske ho kodisaun Estrada ne’ebe at maibe Autoridade Masimu  Municipio ne’e ho Spirito Nasionalismu no Patriotizmu hodi hakat an to’o ba hare direita familia Kbi’it laek ne’e.

Administrador ne’e kuntinua hateten Vizita ida ne’e hetan orientasaun hosi Ministru Administrasaun Estatal hodi hare direita Komunidade sira moris iha Areia rurais sira, liga ho sofrementu familia Francisco nian durante dezastre Naturais ne’ebe akontense iha Inicio Fulan Abril tinan ida ne’e. Tamba ne’e hanesan Autoridade Masimu iha Municipio Ainaro iha obrigasaun Bo’ot hodi hare direita komunidade sira nia moris.

“ Hau mai hare ho matan, Tamba iha Orientasaun Excelencia Ministru Administrasaun Estatal dehan katak Administrador Municipio tenki ba hare ita nia komunidade ne’ebe infenta hamlaha no laiha hahan ba sira. Tamba ne’e hau hanesan Adnministrador Municipio hau iha obrigasaun bo’ot atu halo ida ne’e hodi mai hare direita”.

Alende ida ne’e mos Apoiu ne’ebe maka oferese hosi  Administradir Municipio ba familia Kbi’it laek ne’e maka hanesan fos mina no Materiais seluk tan, Inklui mos Apoiu ne’ebe maka Oferese hosi Asia Fundation ba familia Kbi’it laek no familia afetado dezastre Naturais iha Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

Autoridade Masimu ne’e,  husu ba iha Xefe do suku no xefe aldeia sira iha Postu Administrativo Maubisse indetifika no hola dadus ne’ebe maka lolos liga ho familia kbi’it laek no familia ne’ebe maka afeitado ba dezastres Naturais. No iha tempu badak  sei Distribui mos Matrial konstrusaun  hodi konstroi hikas familia Komunidade Francisco nian ne’ebe maka hetan Estragus hosi Dezastre iha inisio fulan Abril tinan ida ne’e.

Jornalista Joaquim de Fatima Coutinho

Editor Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments