Estrada Ligasaun Suku Liurai Maubisse Inklui Uma To’os Komunidade Nian Hetan Estragos

0
1,366 views

Inudasaun Ne’ebe Maka Akontese Iha Fulan Abril Foin Lalais  Afeita Tebes Ba Estrada Ligasaun Suku Liurai Inklui Uma To’os Komunidade Sira Nian Hetan Estragos Hotu.

Lia hirak ne’e relata hosi Xefe do Suku Liurai Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro Antonio da Graca de Arauji,Tersa Loron 27 Fulan Abril foin lalais ne’e,hafoin ekipa hosi Postu Administrativo Maubisse Transporta sasan nesasidade Baziku ne’ebe maka Apoiu hosi Asia Fundation no Maubisse oan Sira iha Inglaera Tersa Loron 27 fulan Abril tinan 2021 foin lalais ne’e.Tamba ne’e xefe do Suku ne’e Kuntinua hateten, hanesan autoridade iha Suku Nafatin rekomenda ba Governo ba parte ne’ebe maka toma konta ba Dezastre oinsa atu hare ba iha problema ida ne’e.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments