Prezidente Konsellu Veteranus Munisipiu Ainaro Sei Tun Direita Ba Vizita Suku Sira Iha Munisipiu Ainaro.

0
556 views

Tuir  Planu Prezidente  Konsellu Veteranus Munisipiu Ainaro  sei tun direita ba  vizita suku sira hodi fahe informasaun kona ba servisu konsellu veteranus  nian,   no sei esplika mos asosiasaun nebe mak konsellu veteranus munisipiu ainaro  kria. Lia hirak ne hato husi prezidenti konsellu veteranos munisipiu ainro  julio da conseicao  koodiku loro mesak iha quarta feira ne.

” Konsellu veteranos municipio ainaro sei tun  vizita kada suku hodi splika kona ba servisu konsellu veteranos nian ba iha inan aman sira iha baje, orsamentu ba suku sira ami sei prepara  hodi halo aktividade orsamentu ne’ebe maka prepara ba suku sira kada suku dolares atus ida”.

Tamba nee Prezidente  Konsellu Veteranos nee apela  ba veteranos sira hotu atu bele kopera diak ho autoridade lokal sira  nune  wainhira iha loron bot  ruma tenki hasae bandeia nomo partisipa iha eventu inportante  ruma hanesan prezidente konsellu veteranos ne haktuir dadaun. Nia parte mos husu ba komunidade sira  liliu veteranos sira tenki kumpri regras nebe dadaun ne iha.

Jornalista Joaquim de Fatima Coutinho

Editor Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments