Komunidade Suku Maubisse Vila Posto Maubisse Munisipiu Ainaru Lamenta Ho Ai-Han Sexta Bázika.

0
474 views

Komunidade Suku Maubisse Vila Posto Maubisse   Munisipiu Ainaru  Lamenta   Ho  Ai-Han Sexta Bázika  Neébe Kompaña Ferjapa Unipesola Lda Fahe, Tamba Ai-Han Hirak Neé  Komunidade Sira Konsumu Loron-Loron  Hela.

Tersa Feira Komunidade Suku Maubisse Vila Posto Aministrativu Maubisse  Munisipiu Ainaro  lamenta tebes ho ai-han sexta bázika,  neébe kompañia ferjapa unipesola lda fahe, tamba ai-han hirak hanesan koto batar no seluk tan,  komunidade sira konsumu loron-loron  hela . manuel barros , no anita bossa benifisiariu  ba aihan  sesta bazika refere  iha intervista hateten,  aihan neébe kompaña ferjapa unipesoal lda fahe, komunidade sira ladun kontentei,  tamba ai-han hirak ne  komunidade sira  konsumu loron-loron hela.

hatan ba preokupasaun hirak ne  Diretor  Kompaña Ferjapa Unipesoal Lda Saturnino Soares Bareto  deklara,  ai-han  sexta-bázika neébe distribui ba komunidade sira  antes ne  halo  uluk aprosimasaun,  hafoin kompaña ezekuta .

Ligadu ho preokupasaun nebe  benefisiariu sira kestiona   Xefe Suku Maubisse Villa Wilson Nivio Mendonca husu ba governu atu deside distribui ai-han neébe komunidade la iha.

Entertanto tuir observasaun jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko iha fatin simu aihan sesta bazika  refere, benefisiariu sira la mantein distansia sosial no la uza maskra tuir regra Ministeriu Saude ho organizasaun Saude Mundial ou OMS nian.

Jornalista Augusto Alves de Carvalho

Editor Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments