Pr. José Ramos Horta Vijita Be Tudak Kilelo, Hodi Sente Oinsa Furak Ambiente Natureza Rai Ainaro

0
71 views

Racom Maubisse-2024, Relasiona ho Vijita Presidente da Republica Jose Ramos Horta iha Fatin turismu komunitariu Kilelo Suco Maulo, Posto Administrativo Ainaro Villa hodi Assina Plaka, ofrece mos apoiu nececidade baziku ba komunidade kbi’it laek balun iha suco Kasa, Maulo, Maununo, Ainaro Villa, no Suco Suro Karaik, aumesmu tempu Presidente da Republica Passa Mos  fimde semana iha be tudak Kilelo.

Depois de PAM Ainaro ho Lia nain no komunidade Ainaro simu tiha Presidente da Republica ho nia komitiva, iha diskursu Prezidenti da República Jose Ramos Horta ho hamnasa uitoan haktuir;

“Afinal ohin iha ne’e imi halo festa boot ida hanesan atu simu fali Amu Papa, maibe agradese e hakarak mai duni, ami nia staf mos hateten no familia balun, difisiente, e ki’iak rabat rai, entaun lori ajuda tulun ruma mai familia sira ne’e, maibe iha fatin be’e matan ida tan bo’ot liu ida ne, mais do’ok liu ida ne’e dokomali, uluk tempu português ha’u mai to’o ona Ainaro e uluk tempo português ha’u jornalista iha governo portugues, ha’u sempre mai akompainha reportajen, dala ruma mai pasiar, e ba fatin hotu-hotu iha Timor-Leste, tempo português kedas ha’u mai e hahu independensia 2002 ha’u sempre nunka falta vizita munisipio sira, grupu balun, aldeia, iha primeiro mandato nudar prezidenti mos vizita e halo programa barak, ajuda ki’iak sira, hadia eskola balun, klinika, e ajuda estudante balun ba eskola, inkluindo balun ba liur, iha ne’ebe sira presiza tulun, entaun laos agora deit ou laos deit tempo kampainha, antes uluk hau nudar Prezidenti da República tinan sanulu, mesmu servisu iha liur kontinua ajuda sira ne’ebe iha ne’e”.

Depois de deskursu Chefe Estado nian iha Kilelo Maulo Ainaro, Chefe Estado Jose Ramos Horta hakat-an ba vijita Be tudak Kilelo hodi hare beleza natureza nomos oinsa sente natureza nia furak iha Suco Maulo Ainaro hodi hasai fotografia balun.

Ba Jornalista sira Presidente da Republica Jose Ramos Horta hateten katak;

“ Ha’u sente kontente tebes bele mai iha fatin ida ne’e tamba fatin ne’e furak no atrai tebes ba oin sei buka oinsa hato’o ba governu atu bele dezemvolve fatin ne’e sai diak liu tan”. Haktuir Presidente da Republica.

Iha Vijita Presidente da Republica refere simu ho kultura rai Ainaro nian, hetan prezensa maksimu husi Instituisaun relevante sira hotu iha Municipiu Ainaro, mak hanesan Presidente Autoridade Municipal de Ainaro ho nia Fungsionariu sira, Komandante PNTL Municipiu Ainaro ho membro sira, Lia nain, Administrador Posto Ainaro Villa, Administrador Hatobuilico, ho Komunidade Ainaro.

Aleinde vijita fatin turismu komunitariu keilelo, Presidente da República mos vijita Escola Santa Maria Ainaro, vijita picina natural no Istana ne’ebe konstrui husi Sr. Jose do Santos “Naimori” iha Ainaro.

Jornalista : Natalino Jose do Rego Mendonç

Editor        : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments