Ko’odenador Kultura PICOMA Paulo Doutel Sarmento “Festa Fahi Ulun iha Relasaun Entre Nakukun & Naroman, Nudar Simbolu Hodi Respeita Kultura no Hametin Fiar ba Maromak”

1
92 views

Racom Maubisse-2024, Kada tinan Sarani husi Suco sia sempre selebra serimonia kultural entrega fahi ulun husi suco ida ba suco seluk, hanesan foin dadaun ita akompanha sarani husi suco Maulau entrega fahi ulun ba sarani husi Suco manetu, no serimonia ida ne’e lao hadulas ba suco sira ne’ebe mak hamahan-an iha Paroquia Imaculado Coração de Maria Maubisse nia Mahan.

Tamba ne’e iha intervista ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko Paroquiano Paulo Doutel Sarmento, ne’ebe assume kargu nudar Ko’ordenador kultura PICOMA ba suku 9 ne’ebe iha Maubisse desde 2008 mai to ohin loron haktuir katak;

“Objetivo selebra festa fahi ulun nee dalawain ona, maibe nia signifikadu husi fahi ulun nee hahu kedas mai iha 1983 Primeiru Pároco inisia tia ona planu lubuk ida atu bele foti hanesan pontus principal ida atu bele Tinan-tinan sarani Paroquia Maubisse komemora festa Nain Feto Imaculado Coração de Maris sai hanesan mahein Paroquia Maubisse nian, aleinde ida ne’e atu hakbesik mos kultura mai igreja katak “nakukun ho naroman tenke lao hamutuk”, maibe iha tempu ne’eba situasaun ladun diak entaun planu konaba oinsa atu kultura ho igreja lao hamtuk la konsege realiza, ikus mai Paroco Primeiro muda husi Maubisse, no Segundo Paroco mak kontinua fali pelumenus iha 1993-1994 nune’e mak sobre mai to’o ohin kontinua nafatin mantein tamba, hahu fali iha segundu Pároco Pe. Noberto do Aral, actual Bispu da Diocese de Maliana, ne’ebe antes implementa halo uluk sosializasaun ida ba estasaun misionario rua hanesan Hatobuilico no Turiscai no Maubisse rasik, tamba postu rua ne’e iha tempu ne’eba sei hola parte mai paroquia Maubisse.

Padroeira ka Mahein Parokia Maubisse nian ne’e hori uluk kedas maka Nain Feto Imaculado Coração de Maria no iha tempu ne’eba sosializa tiha hanoin hotu entre kultura ho uma kreda lao tia kuase tia tinan 4 to’o tinan 5 nia laran 1983 to mai iha 1989 entaun segundu pároco  deside  oinsa mak kultura bele lao hamutuk ho igreja nune’e mak ikus mai realiza festa fahi ulun ne’e, signifika fahi ulun ne’e uma nesi mak entrega ba fetosan sira tuir uzus kuste kultura rai maubisse nian katak wainhira halo festa ida fetosan sira lori karau no umane sira prepra fai hodi fob a fetosan sira, ne’e refgleta ba festa imaculado Coração dee Maria Maubisse nian katak entre fetosan ho umane iha aspeitu kultura nian.

Ne’e mak fahi ulun, tais ho kultura mak haih-ulun bitlohe ho era-lihu taula-meta ninian para nune’e kontinua husi jerasaun ba jerasaun, tutan nafatin ba oin.

Suku sira iha Maubisse 9 uluk ne’e sura hamutuk ho hatobuilico 3, inklui mos suco 11 iha Turiskai total hamutuk suco 23, tamba nee mak to’o ohin loron kuandu iha evento selebrasaun komemorasun mahein Padroeira Maubisse sempre foti ida nee mak hanesan festa kultural ida hodi selebra Missa agradesimentu ba loron mahein Nain Feto Imaculado Coração de Maria Paroquia Maubisse nia mahein.

Existensia Paroquia Maubisse ba badala 41 ona hahu husi 1983 Paroquia Maubisse dada-an husi Paroquia Nossa Senhora de Fatima Ainaro.

 Feto san ne’e feto ida, umane nee mane uma nain e depois nee analija tia ne’e hotu katak Nain Feto nudar mahein ba paroquia ida ne’e nian, e mos nudar inan ida ba suku 9 inklui Hatobuiliko, Turiskai, maka foti fahi ulun nee sai hanesan simbolu atu Tinan Tinan selebra padroeira Parokia ida ne ninian.

Objetivo daruak katak, liga ba kultura nian hare husi fahi ulun ne’e, ita azisti serimonia kultural fetosan umane ninian, feto lori karau, osan no lori buat lubuk ida ba serbi nia maun ka nia aman sira iha umane, entaun kuando to’o fali lia nee hotu ona feto san sira atu fila lori buat rua, simbolu rua ne’e mak wainhira lia ne’e remata sei hetan prejenti ruma husi uma nain mak “fahi moris ida ho tais e fahi mate mak ne’e han tiha hotu mas ulun nee oan feto tenki lori sai ba nia uma kain, tamba ne’e mak tinan tinan wainhira iha eventu kultural ema rua ne’e, ida feto san ida umane.

Refleta ba lalaok sira hanesan hato’o ona ne’e mak kada tinan Paroquia Maubisse sempre selebra festa fahi ulun liga ho padroeira Paroquia Imaculado Coração de Maria Maubisse, hodi dehan katak kultura mak igreja no igreja mak kultura hodi hahi Maromak mesak ida deit iha moris lor loron hanesan ema kristaun katoliku mesak ida deit iha Paroquia Maubisse.

Jornalista : Natalino Jose do Rego Mendonç

Editor        : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest