“Loro Messak” Fatin ne’e uluk Kodim Ainaro mak hela “Ukun-an ona, Kodim Ida Ukun-An Ne’e Mak Mai Hela Fali”.

0
58 views

Racom Maubisse-2024: Relasiona ho inaugurasaun Edificio Konselho Veteranus Municipiu Ainaro, iha intervensaun Prezidente Konselho Veteranos Municipiu Ainaro Julio da Conseção “Loro Messak” hateten;

“Konvida nafatin mate bian sira nebe mate ona ba rai ida ne’e no bolu nafatin sira hamutuk ho Aman Maromak hodi fo forsa ba ita hotu nebe mak sei moris atu kontinua obra ida neebe mak sira nia prinsipio liberta rai ida nee, povo ida nee, tamba nee ohin nafatin ita kontinua fo hondra ba sira, husu nafatin sira liu husi um minute de silensio tamba ho sira nia luta mak ohin loron ita hetan ukun rasik-an no ohin bele halibur fali ita resistensia sira ne’ebe uluk fo an mate ba rai ida nee iha fatin ida ne’e”.

Tamba ne’e Presidente Konselho Veteranus Municipiu Ainaro Julio da Conceição “Loro Messak” hato’o bem-Vindo no agradecimento ba ba Aman Maromak Lisian sira hotu iha munisipoi Ainaro, matebian sira hotu, tamba maske udan mais ohin bele hasoru malu ho saude ne’ebe diak, tamba ne’e hanesan President Konselho Veteranus Municipiu Ainaro lori veterano hotu husi munisipio ba to’o aldeia sira, hato’o benvindo ba Excia Ministro ho nia komitiva ne’ebe ohin hit-an mai iha Municipio Ainaro, agradese mos ba nai liurai sira responsavel rezistensia secretario jona, sub-rijiaun, nurep selkoms sira maske udan maibe respeita konvite nebe konselho veterano ainaro fo, ohin ita bot sira bele marka prezensa iha fatin ida ne’e, hodi inaugura edifisiu Konselho Veteran Ainaro ninian, hanesan Presidente Konselho Veteranus municipiu Ainaro lori veteranu sira hotu iha Ainaro hakarak agradese ba administrador sesante nebe agora mos hanesan secretari dois iha Munisipio Ainaro tamba nia bele oferese fatin ida ne’e ba konselho veterano Ainaro, tuir mai agradese ba prezidente Autoridade Municipal Ainaro sesante Leovigildo Pereira, hodi kontinua reforsaa dokumentos nebe ita nia administrador sesante fo ona mai ita, ikus liu ba Presidente Autoridade Municipal Ainaro actual, obrigado barak, ami hanoin prezidente Autoridade Municipal founb foun buat hotu foun, maibe lae buat ne’ebe uluk akontese ka ofrese ona nafatin PAM actual apoiu, ba ida ne’e obrigado.

Lideransa Konselho Veteranus Municipiu Ainaro ne’e afirma liu tan ba Excia Ministro katak;

“Ami iha Ainaro PAM, Komandante PNTL, igreja, partido politik sira,  ami sai ema ida deit, qualquer atividade ami sempre hamutuk, dala barak ami rona iha munisipio seluk katak balu la servisu hamutuk no la kopera malu maibe ami Ainaro hatudu ami nian ketak, maske partido bele ketak-ketak maibe ainaro oan ida deit hodi lori ainaro ba oin”.

Orsamentu ba rehabilitasaun edificio Konselho Veteranus Municipiu Ainaro ho total $14.000.00 no kompanhia ne’ebe mak kaer obra ne’e maka kompanhia DELON UNIP.LDA, no orsamentu ba inaugurasaun edificiu konselho Veteranus Municipiu Ainaro mai husi Ministeriu Assunto Kombatente libertsaun Nasional ho total $ 2.500.00.

Edificiu Ex Kodim Ainaro ne’ebe oras ne’e dadaun nakfilak ba edifiu Konselho Veteranus Municipiu Ainaro, Iha tinan 1975 bandeira Fretalin hasai primeiro iha fatin ida ne, 28 de Novembro 1975 bandera Fretilin hasai uluk iha ne’e, ho nune’e mak Konselho Veterano Ainaro hili no hari fila fali rin iha ne’e. Tamba ne’e mak konselho veterano kolia ho Autoridade Munisipio Ainaro hodi oferese fali fatin ida ne’e mai konselho veteran tamba, veteranus merese atu hela iha ne’ebe mak uluk  hasai bandeira Fretilin ne’e.

Fatin ida ne’e uluk Kodin Ainaro mak hela e iha fatin ida ne’e, ema barak mak mate no ran fakar iha ne’e, “Entaun ukun an ona, kodim ida ukun an ne’e mak mai fali iha fatin ne’e”.

 Tamba ne’e, dala ida tan hakarak agradese nafatin ba prezidente autoridade municipal de Ainaro ho estrutura tomak ne’ebe bele fo ona fatin ida ne’e mai Konslho Veteranus Ainaro, fatin ne’e iha tinan hira liu ba kotuk, adminisrasaun PostoAdministrativo Ainaro Villa mak uza, e agora ba oin konselho veteranus ninian ona.

Agora ba oin atividade veteranus nian mai iha ne’e, labele konfundi asosiasaun veteranus ho konselho veteranus, konselho veterano mak iha ne’e, se asosiasaun veterano ainaro ita hakat ba iha karaik besik kampu futeboll nian.

Ba veteranos sira, ita iha bandeira lima, ba loron bo’ot veterano nian, tamba ne’e, hanesan prezidente konseilho veteranus municipio ainaro, hakarak husu ba veteranos sira ida-idak suku nia bandeira, tamba dia 3 de Março no dia 31 de Dezembro bele hasai bandeira ne’e iha ita ida-idak nia uma oin, ida fali tan iha loron falintil ninian bele hasai, maibe diak liu sira falintil mak hasai deit.

Jornalista : Juvito Maria Nunes

Editor      : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments