Sociedade Sivil Municipiu Ainaro Hasoru Malu ho Presidente Autoridade Municipal de Ainaro

0
41 views

Racom Maubisse, 2024: Sociedade sivil Municipiu Ainaro Hasoru Malu ho Presidente Autoridade Municipal Ainaro hodi aprezentaan ba PAM.

Iha Surumutuk ne’ebe sociedade sivil Municipiu Ainaro halao ho PAM mak parte sociedade sivil hato konaba sira nia existensia no aktividades sira ne’ebe mak durante ne’e parte sociedade sivil halao iha Municipiu Ainaro.

Ba Radio Komunidade Maubisse mauloko, Postu Focal Municipiu Ainaro, Joaquim de Fatima Coutinho hateten katak;

“Objektivu ohin ami mai hasoru Excia Presidente Autoridade Municipal Ainaro ma kami hato’o ami nia existensia no servisu sira ne’ebe mak durante ne’e sociedade sivil halao ona iha Municipiu ainaro, iha sorin seluk mos ami hato ami nia rekomendasaun ba PAM konaba problema social sira ne’ebe akontese iha municipiu Ainaro nomos hato’o konaba infrastruktura basika ne’ebe mak durante ne’e seidau dezemvolve iha seiotr saude, edukasaun, liu liu Estrada, agrikultura turismu nomos seitor importante sira seluk”.

Iha fatin hanesan president Autoridade Municiu Ainaro sente haksolok tamba sociedade sivil sir abele hasoru malu nomos bele hato rekomendasaun sira;

“Ohin sociedade sivil sira mai hasoru malu hodi introdus sira nia existensia no servisu sira ne’ebe mak durante ne’e sira halao iha Ainaro nomos hato’o rekomendsaun balun konaba dezemvolvimentu em jeral iha Maubisse, no husu atu PAM konsidera hodi tau iha planu ba future”. Haktuir PAM Ainaro.

Sociedade sivil ne’ebe mak haknar-an iha municipiu Ainaro mak hanesan Radio Komunidade Maubisse, Fundasaun MAHARU, Fundasaun NAFOFILa no organizasaun ida iha Posto Administrativu Hatoudo.

Jornalista : Juvito Maria Nunes

Editor      : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments