Komunidade Domingo Savio ho nia Espoza Produs Kulat Mutin iha Dare Ainaro

0
42 views

Racom Maubisse: 2024, Komunidade Domingos Savio ho nia Espoza produs Kulat Mutin iha aldeia Dare Suco Mulo Posto Administrativo Hato-Builiko Municipio Ainaro.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko Domingos Savio hateten katak;

“Atividade ne’e ami koko akompanha husi media liuliu husi youtube e iha 2018 no ba dala uluk hau foka liu ba iha produsaun masi-midar e iha buat tolu oin ha’at masin-midar sate kain ho produs lilin, e hau hanoin fali quando produs lilin nia bahan ka ou nia sasan ne mai fali husi Indonesia se ita produs masin-midar tohu ne ita tenki kuda hektares tomak, entaun se ita produs sate kain entaun makina sira ne kuaze mai hotu husi Indonesia, entaun iha momento ida hau koko nonton fali hau hare referensia iha produsaun blursa iha ita nian mambae karik dehan blursa ou kulat, entaun hau interesante tebes hau nonton, momento nee hau sei servisu iha skompanhia serveza bintang e hau kaer distrito ainaro same entaun kada fulan hau sempre hetan bonus ba pulsa nian e hau nia pakote ne, hau nonton kalan tia loron tia hau nonton mak ida nee, antes iha tempo deskansa hau sempre nonton, nonton nonton iha 2018 e depois tama 2019 hau koko antes tama covid hau koko, tamba ita la eskola tan ba area ida nee entaun koko ho ita nia mental deit hau koko sala hela deit, entaun hau foti fali referensia youtube hau nonton e foti nomor direita husi ema youtuber Indonesia nian ikus mak foin hetan solusaun maibe fofoun ne’e susar tebes”. Haktuir Domingos Savio.

Husu konaba se mak motiva hodi ikus mai bele hetan susesu, domigos Savio Haktuir;

“E fofoun lao laiha ema ida mak motiva hau, mosu kedas iha hau nia inisiativa rasik e ema neebe mak sai hanesan funu maluk mak hau nia espoza, tamba kuandu hau halo ona sempre kolia barak e kalan hau nonton ona, kolega sempre dehan deskanca ona par aban ba servisu nonton buat sira nene folin laiha halo atividades ida sedauk hotu halo fali ida, ida ne lahamate hau nia vontade e hau akompanha, maibe dalabarak hau haknauk tempo hau finzi deskansa iha same tamba mai ne ita atu nonton hanesan ganguan nee makas liu, entaun hau iha same para hau nonton hakmatek to kalan boot, no dader hau kontinua ba servisu, too iha  2022 husi MTCI loke kompetisaun ema bolu naran KNN kompetisaun negosiu narativu e hau ho hau espoza rasik mak prense hotu formulario, iha sucu mulo nee ami nain ha’at, ida prense kona ba produsaun hakiak karau, e ida kona ba hakiak manu rade e hau nia grupo ba kafetaria e hau nia espoza nia ba produsaun kulat, entaun kompetisaun kona ba kulat mak liu, entaun iha ne ami nain rua komesa esforsu esforsu to ohin loron iha rezultado”.

Husu mos konaba aktividade ne’e servisu grupo ka invividual, Domingos Savio hatan;

“Servisu individual diak liu tamba ita hatene katak ita enkaixa ema barak e buat ne ita halai liu ba osan se ita enkaixa ema barak mak hasoru problema ka falha ikus bele fahe malu iha dalan klaran, entaun agora dadaun ne hau ho hau nia espoza lao individual”

Rendimentu kada loron  depende ba kompadores sira, agora ami prepara foin besik atus hitu atus walu husi nee ita bele kolheta no pekin karik bele hetan kotak sanulu sanulu resin rua e maisomenus hansa nee nia iha income nee kada kotak ida hetan $1.00 to’o $12.00.

Jornalista        : Melania Alves Lemos

Editor              : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments