Deputada Angelina Sarmento Husi Bankada PLP: Municipiu Ainaro nia Ezekusaun orsamentu iha progresu diak, maibe kondisaun Estrada iha Ainaro Villa grave no precisa tau atensaun seriu

0
44 views

Racom Maubisse:2024, Membro Parlamentu nasional husi komisaun C halo vijita ba municipiu ainaro hodi hare konaba progresu ezekuasaun orsamentu iha autoridade municipal de Ainaro.

Ba radio komunidade Maubisse membru komisaun C Parlamentu nasionalhusi Bankada PLP Angelina Sarmento hateten katak;

“Bazeia ba  audensia nebe ami halo iha munisipio Ainaro ohin, pelumenus ami hare katak iha progresu diak ba iha ezekusaun  orsamentu nebe ligadu ho progarama ne’ebe munisipio Ainaro hetan aprovasaun iha parlamentu Nasional no iha mos dezafios balun, tamba sira mos foin hetan tomada depose ho asumi kargu iha tempo badak projetu no orsamentu sira ninia ejekusaun moderadamente diak, maibe em termos de finansiamentu ba programa nebe esensial ninia rejultadu diak”. Realsa deputada Angelina Sarmento.

Deputada husi bankada PLP ne’e haktuir mos konaba rejultadu alimentar iha mos progresu diak;

“Konaba programa seguransa de alimentar iha aumentu de produsaun husi batar kuaze hektar ida bele hetan to 5 ou 8 toneladas, entaun ne’e ita bele dehan katak progresu diak, tamba sira investe duni ba iha setor agrikultura no setor ida nebe que kritiku nesesidade tebes ba ita nia populasaun sira iha aihan rasik no sasan sira nebe mak ita iha no la presiza sosa aihan sira nebe husi Importasaun”. Haktuir membru komisaun C Parlamentu nasional Angelina Sarmentu.

Husu konaba progresu dezemvolvimentu ligadu ho programa PNDS (uma naroman ba povu) membru Parlamentu husi komisaun C ne’e haktuir mos katak;

“Municipio Ainaro mos apresia ba programa uma naroman ba povu nebe tuir sira dehan programa ida ne diak iha duni benefisiu ba povu e povu barak nebe kbiit laek tebes e sira hetan duni benefisiu husi distribuisaun husi uma naroman ba povu e nune sira husu atu programa ida ne kontinua, iha postu balun no suku balun nebe mak osan transfere kleur ona ba konta autoridade suku nian, nebe projetu sira ne lao hela sira husu para atu kontinua nafatin e sira hanoin atu orsamentu tuir mai kontinua tau nafatin osan ba uma naroman ba povu, entaun atu dehan katak iha municipio balun iha reagen ladun diak, maibe iha municipio balun ema apresia no ema kontenti, entaun ha’u hanoin buat ida nebe diak ba povu no nasaun ida ne, qualquer governo labele halo obzesaun tamba ne’e ba povu ida ne’e nia diak no ba povu ida ne nia nesesidade”. Hateten deputada Agelina Sarmento

Kona ba Estrada mak hanoin presiza hadia, liliu Estrada ba villa antiga Ainaro, tamba ita hare kondisaun Estrada ne’e tinan ba tinan la iha mudansa no kontinua at ba bebeik, ita hare sae mai parte leten ne’e hau hare difisil oituan ba kareta sira atu liu ba mai, maibe Estrada nasional ha’u hanoin diak, maibe kondisoen Estrada iha area urbana Ainaro Villa mak presiza tau atensaun.

Prezidente Autoridade Munisipio Ainaro ema nebe mak iha esperensia ona no nia iha konhesemento diak konaba asunto turismo asunto oinsa mak buka rekoilha reseita ida ne’e ohin iha ami nia diskusaun ami hare katak prezidente autoridade fo enfaze makas ba sitius turistíko sira atu bele lori reseitas ba Ainaro inkluindo reseitas mai husi jogus tradisionais sira, e hau fiar katak ho lideransa prezidente autoridade mucipio ainaro ne’ebe lidera husi Sra Georgina Corte Real nian bele lidera diak liu tan municipio ainaro.

Hanesan feto ida mesmo que iha estrutura ninian iha kargu sefia ne feto nain tolu deit no foin dadauk eleisaun suku ainaro hetan deit chefe suku feto ida mais neneik neneik hau hanoin nia rasik ho figura ninian bele motiva, bele enkoraza lideransa feto seluk nebe sei mosu mai iha municipio Ainaro nebe sei kontribui diak liu tan ba dezenvolvimento municipio ida ne.    

Jornalista             : Melania Alves Lemos

Editor                    :  Joaquim de Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments