Sec. Autoridade M. de Ainaro ba Assunto Sociais e Organizasaun Agostinho D. Sarmento, Surumutuk ne’e atu re-konfirma dadus suco nian hodi hatene total populasaun Iha Posto hat Maubisse, Hatobuilico Ainaro Villa no Hatoudo

0
11 views

Racom Maubisse, 30/01/2024, Governu da sia ne’ebe lideradu husi PM Xanana Gusmao ba period 2023-2028, liu husi Ministeriu Estatal, ninia planu ida mak konaba rekonfirma fila fali dadus suco nian hodi hatene total populasaun, total chefe da familia, total ema ho dificiente kada suco, no planu ida ne’e, hato’o ba iha Presidente Autoridade Municipal sira atu tun ba posto no suco hodi rekonfirma fila fali dadus sira iha suco no aldeia hodi hatene total populasaun, chefe de familia, nomos total ema ho dificiente kada suco no aldeia.

Relasiona ho planu refere mak Secretario Autoridade Municipal  Ainaro ba Assunto Sociais e Organizasaun Agostinho Doutel Sarmento, ba Radio Komunidade Maubisse, hateten katak, surumutuk ne’ebe mak ohin dia 30 halao iha Posto Hatobuilico horseik dia 29 de Janeiro 2024, ami halo mos iha Posto Maubisse ho objektivu mak rekonfirma fila fali dadus suco nian hodi hatene total populasaun, total chefe de familia, nomos total ema ho dificiente.

Secretario Autoridade Municipal  Ainaro ba Assunto Sociais e Organizasaun ne’e haktuir liu tan katak; “Programa ida ne’e laos halo deit iha postu rua hanesan Maubisse ho Hatobuilico Maubisse sei halo mos ba posto rua seluk hanesan Posto Hatou-Udo no Posto Ainaro Villa, nune’e bele hatene konaba total populasaun, total chefe de familia no mos tota ema ho dificiente”.

Objektivu rekonfirma fali dadus husi suco nian hodi hatene total populasaun, total chefe da familia, total ema ho dificiente kada suco, iha sensus uma kain 2022, governu da walu halao ona, hein bele kompleta liu tan tamba iha mos ema moris no mos iha ema mate, entaun dadus ne’e bele iha mudansa. Participa iha surumutuk ne’e chefe suco nain tolu husi posto Hatobuiico mak hanesan Administrador Posto Hatobuilico, Chefe do Suco Mulo, Chefe do Suco Mauchiga, no Chefe do Suco Nunumogue , inklui chefe aldeia sira.

Jornalista Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments