Fundasaun Maharu Ho Nafofila Realiza Surumutuk Ho Autoridade Lokal Munisípiu Ainaro Ligadu Ho Projetu Redusaun Risku Dezasrte Ne’ebé Finansia Husi ADPC

0
77 views

Racom Maubisse (19/01/2024) Organizasaun Sosiedade Sivíl (OSS) Fundasaun MAHARU ho NAFOFILA Sexta Feira ne’e Realiza Surumutuk Ho Autoridade Lokal Munisípiu Ainaro Ligadu Ho Projetu Redusaun Risku Dezasrte Ne’ebé Finansia Husi ADPC.

Objetivu husi surumutuk ne’e  maka kolia kona-ba Re-Estabelementu Rede Organizasaun Sosiedade Sivíl  Ba Redusaun  Risku Dezastre Iha Munisípiu Ainaro.

Direktur Fundasaun MAHARU Bonifacio Sereno Ramalho iha Surumutuk ne’e hateten, Antes ne’e Rede Organizasaun Sosiedade Sivíl  Ba Redusaun  Risku Dezastre Iha Munisípiu Ainaro iha ona maibe servisu sira lao la másimu tamba ne’e liu husi tulun Organizasaun Internasionál ADPC nia objetivu dahuluk maka oinsa haforsa  Rede Organizasaun Sosiedade Sivíl  Ba Redusaun  Risku Dezastre nian antes implementa programa sira.

“Rede ne’e ita estabelese ona maibe la dun lao ho másimu, entaun wainhira ita hetan opurtunidade hudi Projetu ADPC, sira nia objetivu ne’e hakarak atu Re-Estrutura fila fali OSS ne’ebé maka ejisti iha Ainaro, Para Oeganizasaun Sosiedade Sivíl ne’ebé maka ejisti iha Ainaro ne’e tenki Re-Estrutura fila fali”. Hateten Diretur Fundasaun MAHARU 19/01/2024

“Ne’ebé Projetu ida husi ADPC ne’e MAHARU ho NAFOFILA maka sei kaer ita tarjetu ba Suku 4 iha Munisípiu Ainaro ida iha Hato-Udu Leo-Lima, Ida iha Ainaro Villa maka Suku Manutaci. Ida Iha Maubisse Suku Aituto, no Ida ida Hato-Builiku maka Suku Mulo” Hatutan Jerente MAHARU.

Fatin hanesan Spesialista Jestaun Risku Dezastre Baze ba Komunidade Husi Organizasaun Internasional ADPC  fundamenta liu tan katak;

“Ita nia knár oinsa atu haforsa no reforsa liu tan Rede ne’ebé uluk iha ona atu ita bele fó atensaun másimu ba asuntu Jestaun Risku Dezastre ka Alterasaun Klimátiku. Ne’ebé ho ita hotu nia hamutuk maka ita bele hamenus Risku Dezastre ita bele adapta mitiga ba Klimátika ne’ebé  ameasa hela ita iha Nivel Global, Nasional, tó mai iha Lokal. No ita hotu nia onjetivu ida deit oisa atu kontribui ba Rezileinte Komunidade.” Fundamenta Spesialista Pedruco Capelao.

“ADPC nia presenza iha Ainaro ne’e hanesan atu halo Pilotanzen ba projetu promosaun Rezilensia Komunidade ne’ebé servisu hamutuk ho membru Sosiedade Sivíl rua iha Ainaro NAFOFILA no MAHARU ita espera katak, projetu ida ne’e kebetulan sira maka hetan oputunidade ba fundus ne’e maibe se karik ita haforsa ita nia Rede ne’e ba futuru ita bele halekar tan inisiativa Redusaun Risku Dezastre ne’e liu husi fundus ne’ebé maka mai husi Doador sira” Hakotu Espesialista Jestaun Risku Deazatre baze ba Komunidade Pedruco Capelao.

Fatin haesan Diretur Apoiu Organizasaun Sosiedade Sivíl (ONG), no Apoiu Suku Jonato Dias de Araújo Xavier,  Wainhira loke Abertura ba Sururmutuk ne’e hateten;

“Hau simu Posse iha dia 11 de Janeiru 2024,  hodi tau matan ba Organizasaun Sosiedade Sivíl iha Ainaro, no mós atu apoiu Lideransa Komunitaria sira iha Suku. Entaun iha Servisu sira ne’ebé maka hau hare ida matan dalan mós fó biban mai ami atu avalia hare prosesu servisu Organizasaun ne’ebé maka estabelese iha Munisípiu Ainaro. Iha biban ida ne’e mós atu hateten katak Direktora Sesante rai hela dukumentus lubuk ida iha ne’ebá maka hanesan númeru rejistradu NGO iha Ainaro ne’e menus tebes ita hare iha dadus ne’ebá so iha NAFOFILA, MAHARU maka rejista iha ne’ebá ho nia programa aktividade ho nia orsamentu ne’ebé rejista hotu iha ne’ebá laiha tan NGO seluk ida maka rejistu iha ne’ebá,” Tenik Diretur ne’e iha Surutumutuk ne’ebé maka realiza iha Salun Enkontru Administrasaun Postu Ainaro Villa.

Tamba ne’e tuir planu sei hasoru malu deireita organizasaun Sosiedade Sivil Lokal no Nasionál no Internasional ne’ebé oras ne’e dadaun halao no implemeta sira aktividade ba Komunidade Munisípiu Ainaro.

“Ho ita nia Servisu hamutuk no ho ita bót sira apoiu maka ita bele halo Dezemvolvementu entaun Povu ne’e hein ita. Ami mós sei avalia fali ita bót sira nia servisu durante ne’e lao. Agora dadauk mós ami halo hela planu ida oinsa maka atu bele hasoru malu ho Diretur NGO Internasionais ne’ebé estabelese iha Munisípiu Ainaro hodi núne’e ami bele hatene programa ne’ebé maka durante ne’e lao nia tarjeitu ba saida, halao liu ba area saida, atu núne’e ami bele halo rejistu hela iha Administrasaun Munisípiu Ainaro.” Hakotu Jonato Dias de Araújo Xavier Aktual Diretur Apoiu Organizasaun Sosiedade Sivíl no Lideransa Komunitaria.

Jornalista                     Moises Magno

Editór                          Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments