Fundasaun MAHARU Fasilita Formasaun Loron 2 Ba Grupu Komunidade Liga Ba Redusaun Risku Dezastre

0
115 views

Racom Maubisse (26/01/2024) Sesta feira ne’e iha Salaun Paroquial Maubisse Diretúr Fundasaun MAHARU Bonifacio Sereno Ramalho informa katak, Formasaun ida ne’e ralija tamba MAHARU hetan Apoiu Fundus husi Organizasaun Internasional ADPC ne’ebé nia Baje iha Thalandia.   Parseria MAHARU no NAFOFILA hodi Implementa Programa sira liga liu ba Redusaun Risku Dezastre ba Suku Tarjeitu 4 maka hanesan Suku Aituto Maubisse, Suku Mulo Hato-Builiku, Suku Manutaci Ainaro, no Suku Leo-Lima Hato-Udo.

“Hahú husi Kinta tó Sesta ida ne’e MAHARU fó formasaun ba CBO sira grupu Komunidade Baje ne’ebé maka mai husi Ainaro, Iha mós Maubisse, Hato-Udo no mós husi Hato-Builiku sira mai tuir formasaun ne’e loron 2. Atu kapasita sira nia koiñesementu no atu núne’e sira bele halao sira nia aktividade liu-liu liga ba Dezastre Naturais.” Informa Direjente másimu Organizasaun MAHARU ne’ebé nia existensia iha Postu Administrativu Maubisse Munisípiu Ainaro 26/01/2024.

“Maharu fasilita ida ne’e tamba hetan suporta husi ADPC projetu foun ida ne’ebé maka nia Baje ne’e iha Thailandia halo parseria ho MAHARU ho NAFOFILA, ho nia aktividade ne’e lao iha Suku 4 maka hanesan Postu Administrativu Maubisse iha Suku Aituto, Hato-Builiku maka iha Suku Mulo, Ainaro Villa maka iha Suku Manutaci, no Postu Administrativu Hato-Udo maka iha Suku Leo-Lima.” Esplika Diretúr Fundasaun MAHARU.

Nia kuntinua relata liu tan katak antes ne’e  mós forma ona Rede ne’ebé toma konta ba Asuntu Dezatre nian hanesan mensiona dadaun, maibe atu haforsa liu tan membru rede sira nia servisu presija tenki iha mós kapasitasaun.

“Iha seman kotuk liu ba ita estabelese ona rede, entaun ita tenki haforsa rede ne’e li husi kapasitasaun.  Liu husi materia ne’ebé maka ita fornese ba sira sai hanesan matadalan ida para sira servisu hamutuk ho MAHARU no NAFOFILA atu bele fasilita aktividade sira ne’e ba Komunidade husi Postu Administrativu 4 no iha Suku 4 ne’ebé hanesan ohin hau temi.” Remata.

Entertantu partisipante ba Formasaun ida ne’e hamutuk ema nain 15 kompostu husi Postu Administrativu Hato-Udo, Hato-Builiku, Hato-Udo no Uma nain Postu Administrativu Maubisse. Maske tuir Konvite ne’ebé iha Konvida Partisipantes nain 25 maibe balun la marka prezensa tamba kondisaun Anin no Udan, ne’ebé kada tinan akontese iha Munisípiu Ainaro.

Jornalista         Moises Magno

Editór              Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments