PE. CARLITO DA COSTA ARAÚJO HATETEN GAZAMENTU ATU HETAN MAROMAK NIA GRASA LAÓS ATU SIMU DEIT SERTIDAUN

0
16 views

Hato-Udo (03/01/2024) “Gazamentu tamba ita hakarak Maromak Nia Grasa ne’e metin, ita hakarak Domin ne’ebé ita hahú ne’e metin liu tan”. Hateten Padre Carlito da Costa Araújo liu nia Homilia iha Selebrasaun Missa ba Kabenian Foun Par 41 Kuarta ne’e iha Kapela Nossa Senhora Auxiladora Beikala Suku Foho-Ailico Postu Hato-Udo Munisípiu Ainaro 03/01/2024.

“ Realidade ohin loron akontese bar-barak hau simu relatóriu husi Katekista sira husi ema barak iha fatin hot-hotu dehan Amu ami nia sarani sira Gazamentu hotu badinas Missa fulan premeiru deit fulan segundu la hatene sira moris ka mate tia ona. Kaben hotu nunka mai Missa sira hanoin deit maka hetan Sertidaun Gazamentu nian lulus tia ona dala barak akontese núne’e. Wainhira ita moris ho intensaun ida núne’e ita nia familia dala barak moris iha Infelizidade ita la moris haksolok tamba problema mai lahotu rai tamba sa, ita hanoin deit ba ita nia-an”. Dehan Amu Selebrante.

Tamba ne’e ba Kabenain foun sira ne’ebé foin simu Bensaun iha Nai Nia Altár Santu Kuarta ne’e Nai Lulik ne’e husu;

“Wainhira ho Maromak Nia Grasa, ita husu Maromak Nia Grasa hetan fatin iha ita nia vida familia ninian problema obstaklu no dezafius saida maka ita hetan Maromak sempre fó solusaun. Tamba ne’e maka depois de Matrimoniu husu nafatin ba Noivos ho Noivas koko atu hakbesik-an ba Maromak mai Missa Reza iha Uma tamba Mundu ohin loron ne’e iha tentasaun oi-oin tamba ne’e se ita la husik Maromak halo intervensaun iha ita nia familia tentasaun sei mosu mai no wainhira ita la fiel ita nia vida familia, vida Gazamentu nele Helena deit. Wainhira ita hamutuk ho Maromak iha ita nia familia ita sei moris ho Maromak Nia protesaun no Maromak sei fó kbít mai ita iha situasaun oi-oin. Tamba ne’e mai ita hotu harohan iha momentu kmanek ida ne’e Maromak rasik maka sai testamuña no fo bensaun nain ba Matrimoniu husi Pares 41 ne’ebé maka hakarak simu Sakramentu Matrimonial iha Nai Nia Altár Santu”. Remata.

Jornalista Moises Magno

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments