KAZAL PAR 41 SIMU SAKRAMENTU MATRIMONIU IHA KAPELA NOSSA SENHORA AUXILADORA BEIKALA HATO-UDO MUNISÍPIU AINARO

0
20 views

HATO-UDO (03/01/2024) Par Hamutuk 41 Simu Bensaun Liu Husi Sakramentu Matrimoniu Iha Kapela Nossa Senhora Auxiladora Beikala Hato-Udo Munisípiu Ainaro.

Antes Troka kadeli Aliansa Domin nian no Jura Iha Nai Nia Altar Santu, Liu husi Selebrasaun Missa ne’ebé Presidi husi Padre Carlito da Costa Araújo, akompaña Amu Pároco Quaze Paroquia Nossa Senhora de Lurdes Hato-Udo, iha Kapela Nossa Senhora Auxiladora Beikala Suku Foho-Ailico Postu Administrativu Hato-Udo ne’e, liu husi homilia Padre Carlito da Costa Araújo ba Par hamutuk 41 ne’ebé atu simu dadaun Sakramentu Matrimonial nia hateten;

“Iha momentu ida ne’e Maromak konvida ita atu sai sasin no sai testamoñia Matrimonial ba sira ne’ebé maka hakarak halo kompremisiu iha Maromak Futar Oin. Entre sira ne’e Boarlekadu kík liu maka tinan 3 iha balu tinan 20 resin no balu tinan 34 foin maka hanoin kona Maromak ne’e mós la problema wainhira ita rona premeira Leitura no mós São Paul Nia surat iha Segunda Leitura ne’e nia kolia katak Maromak ne’e deste inisiu ne’e hakarak ema ne’e bele moris hamutuk no sai kriador ba Maromak Ninian iha Mundu Rai Klaran tamba ne’e maka Sakramentu Matrmoniu ne’e Sakramentu ida ne’ebé maka Sakrál no Lulik Iha Maromak. Tamba planu Propriasaun ou Rekuntinuasaun deste inisiu ne’e Maromak hakarak núne’e, Nai Maromak hakarak Feto ida Mane ida hola malu para kuntinua kriasaun Maromak Nian iha Mundu, tamba ida ne’e maka tinan atus ba atus ona Mundu ida ne’e nunka mamuk, maske ema aumenta maibe Mundu nunka nakonu tamba propriasaun ida ne’e lao husi tempu ba tempu.” Hateten Amu Selebrante liu husi Homilia iha Selbrasaun Missa ba Kebenain Foun sira iha Hato-Udo 03/01/2024.

Padre Carlito da Costa Araújo hatutan tan, simu Sakramentu Matrimoniu laos kestaun gosta malu deit, maibe tenki iha Komitmentu atu moris hamutuk iha familia ida.

“Ne’ebé Feto ida ho Mane ida iha komitmentu moris hamutuk tó ne’ebé deit sira nain rua nia karagter moris ne’e nunka mais atu sai ida, mesmu ke sira nia domin ne’e ida deit. Sakramentu Matrimoniu laos kestaun o gaosta hau, hau gosta o lae, maibe kestaun oinsa maka ita iha komitmentu hanesan atu moris hamutuk, tamba ne’e simu ona Sakramentu Kaben ou Matrimoniu iha ne’ebá ita nia vida Joven ne’e ita tara tia ona iha Ai-hun. Entaun Mane nia reponsabilidade saida, nia tenki hadomi ninia fen hanesan nia hadomi ninia ulun rasik, tamba ulun kunadu dók husi isin hanesan Kaixaun loke ibun luan. Feto tenki husik ninia Inan Aman, Maun ho Alin no buat hotu ne’ebé nia iha nia tenki ba moris hamutuk ho ninia kaben iha diak, iha susar, no iha terus, ne’e katak relasaun ida ne’e laos akontese deit husi Parte ida deit maibe husi Parte rua maka Feto ho Mane.” Dehan Nai Lulik.

“Tamba ne’e Sakramentu Matrimoniu atu fó hanoin mai ita katak, Domin ne’ebé maka Feto ida Mane ida fó ba Malu laos tamba ita nia hakarak malu maibe ne’e planu Maromak Nian Maromak hakark ita moris hamutuk no hakarak kuida Domin Maromak Nian. Tamba ne’e maka forma familia ona Maromak tenki sai sentru, Maromak tenki sai ita nia uma nia kakuluk tamba sa, Maromak Nia Grasa ne’e maka hametin ita atu fidelidade iha familia ne’e metin wainhira Maromak sai sentru, entaun buat ida ne’ebé importante iha vida familia maka orsaun. Labele hanoin maka Facebook, Tik Tok deit fó tempu ba Maromak iha Minutu ida rua iha ita nia vida familia, Tamba bainhira Maromak la hetan ona fatin iha ita nia vida familia kazal ninian, entaun mosu ona sentimentu egoismu”. Hakotu Nai Lulik ne’e ba Kabenain Par 41 iha selebrasaun Missa antes hakat ba Simu Bensaun no troka Kadeili Aliansa iha Nai Nia Altar Santu.

Jornalista Moises Magno

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments