Xefe Suku Mnelobas Julião Pereira Tilman “Maubulan” Husu Komunidade Mantein Paz No Hakmatek Iha Selebrasaun Natal No Tinan Foun

0
29 views

RACOM MAUBISSE 14/12/2023 Xefe Suku Mnelobas Julião Pereira Tilman “Mau-Bulan” Husu Komunidade Mantein Paz No Hakmatek Iha Selebrasaun Natal No Tinan Foun

Aktual Xefe Suku Manelobas Postu Administrativu Maubisse Munisípiu Ainaro Julião Pereira Tilman “MauBulan” tatoli nia mensajen ne’e liu husi Intervista ho Jornalista Rádiu Komunidade Maubisse Mau-Loko Kinta Feira ne’e iha Edefisiu RKMM.

Tuir Mau-Bulan katak fulan Dezembru  importante ba Sarani, basa liu husi ida ne’e ema hotu iha preparasaun atu selebra no Simu Kosok-Oan nia Prezensa iha Natal, no kuntinua hakat ba Simu Tinan foun 2024. Tamba ne’e hanesan Autoridade ne’ebé Lidera iha Suku husu Komunidade no Sidadaun sira kuntinua mantein Paz no Hakmatek inklui simu malu hanesan Maun ho Alin.

“Iha fulan Dezembru ida importante tebes  ba sarani sira hotu teritoriu timor laran tomak,  espesialmente ba sira ne’ebe Relijiaun Kátolika fulan ida ne’ebe mak ita prepara ita nia  a’an hanesan ema  sarani  diak  para ita bele simu ita nia Kosok- Oan  nai  Jesus  Kristu ne’ebe  mak  ita selebra loron Natal no Tinan Foun,   tamba ida nee hanesan Autoridade  lokal  suku apela  ba  komunidade  sira  hotu , hadia sira nia karakter  Humanu nudar ema Sarani, basa Kosok-Oan nia prezensa    bele lori domin, no  dame,  lori unidade  fuan ida  ne’ebe  hakmatek para ,ita bele moris tuir nia dalan hanesan ema  kristaun tamba ne’e komunidade  sira unidade  kria pas no dame tuir dutrina  Jesus Kristu nian.   Ho fuan mos simu Kosok- Oan ida ne’e ho kontenti ho haksolok ba ita nia rai ne’e espesial  iha Postu Administrativu Maubisse ba mos Timor tomak”. Tenik Xefe Suku Manelobas 14/12/2023.

Tamba ne’e hanesan lider ne’ebé hetan konfiansa husi Povu liu husi dalan Demokrasia nia pronto kopera ho entidades relevantes sira iha Suku atu garante Pas no Estabilidade hodi kontribui ba prosesu Dezemvolvementu iha Suku.

“28 de Novembro Autoridade  Suku eleitu simu legalidade total husi ita nia Estadu eleisaun ne’e  povu Suku Manelobas fo komfiansa mai hau nudar iha manelobas oan hau prontu simu responsablidade ida ne’e nudar  kapitaun  ida  atu sai  Jestor ba Suku ne’e nian.  Hau sei servisu hamutuk ho hau nia Xefe Aldeia sira, Delegado Delegada hare iha setor Sosiais Infrastrutura   basiku hanesan   Saúde  ,Edukasaun ,Agrikultura ,no seluk tan” Hakotu MauBulan.

Jornalista                     Marciana Soares

Editór                          Moises Magno

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments