Mensajem Natal ho Tinan foun Husi Administrador Posto Maubisse ba Komunidade no Sarani Maubisse

0
23 views

Racom Maubisse, 12/12/2023, kada tinan sarani iha mundo tomak liu liu sarani kraistaun katolika selebra loron moris Na’i Jesus Kosok Oan  iha loron 24-25 de Dezembro no mos tinan foun iha 31 de Dezembro kalan fahe rua.

Relasiona ho Natal ho tinan foun 2023-2024 ne’ebe la kleur sei mai, biban ida ne’e Administrador Maubisse hato’o ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko katak

“Agora ita tama ona ba iha tempu  Adventu nian katak,   ita Prepara-an  ba festa Natal nian  hodi hein no simu kosok oan mai moris  iha ita nia le’et,  lori domin no paz  dame mai ita hotu,  tan ne’e, ha’u hanesan Administrador Postu Administrativu Maubisse,  hato’o ba Sarani sira iha Paroqia Imaculada Coração  de Maria  Maubisse, Enjeralmente  ba povu  tomak iha Maubisse,  Suku (9) no Aldeia (62),  atu ita haloPreparasaun hodi Festeija  ita nia  loron Natal nian ne’ebe besik daudaun mai”.

Administrador ne’e Hatutan liu tan katak depois de ita selebra tiha Natal la kleur ita sei selebra tan tinan foun 2024 nian ne’ebe sei akontese iha fulan dezembro nia rohan;

“Ita halao preparasaun ba tinan  Foun 2024 ne’ebe lakelur sei mai, tamba ne’e husu atu ita hotu kria paz dame no hakmatek liu husi dalan haksolok hamutuk hodi simu tinan foun 2024 ho esperanca, signifka nune’e ita  bele Kontinua  moris Hakmatek iha Situasaun  ida ne’ebeke Hakmatek  hodi  kontinua  paz no dame  nune’e bele Dezenvolve ita nia moris ba future oin mai  bele furak liu”.

Antes hakotu lideranca maksimu Posto Administrativu Maubisse ne’e haklean liu tan katak;

“Tamba ne’e ha’u hanesan Administrador Posto Maubisse hakarak hato’o ba ita hotu katak, iha tempu Natal ida ne’e ita  Hakmatek  hodi kontinua  kria paz no Estabelesidade  atu nune’e  festa  Natal  ida ne’e  bele lao diak iha ida-idak nia  familia,  Aldeia, Suku no engeralmente  iha Postu  Administrativu Maubisse,  hodi kontinua  tama ba  iha tinan foun 2024”.

Maubisse precise pas dame no hakmatek iha ida idak nia familia, aldeias suco no posto no em jeral iha municipiu Ainaro nune’e it abele simu kosok oan iha natal ida ne’e no prepara-an hodi hakat ho esperanca ba simu tinan foun 2024 ne’ebe sei mai. Lalehan sadia rai sei ntane.

Jornalista : Elezita de Araujo

Editor       : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments