“Ita Nia Saude iha Ita nia Liman Rasik”, Maibe Iha Posto Saude Kanurema Suco Maubisse Villa Laiha Be Mos no Falta Rekursus Humanus

0
176 views

Racom Maubisse, 13/12/2023, Diak liu prevene duke kura, basa ita nia saúde iha ita nia liman rasik salva uluk o, hau nia-an hafoin salva ema seluk, maibe na realidade iha Postu Saúde Kanurema Aldeia Kanurema Suco Maubisse Villa, Posto Administrativo Maubisse Municipiu Ainaro, Laiha Be mos no Menus Rekursus Humanus hanesan Médicu, Enfremeiro no Parteira, tamba Enfremeiro ida no parteira ne’ebe mak destaka iha Posto saude ida ne’e laos permanente maibe kontratadu no rohan husi fulan dezembro ida ne’e sira nia kontratu termina ona, se mak sei ba subtitui?.

Ba Jornalista Lian Orluli Parteira Verónica Benevides Cardoso hateten katak,  Postu saude Kanurema Laiha be mos no rekursu humanus, wainhira iha tempu bai loron pessoal saude ho kliner lao kilometru ida resin hodi ba kuru be mos nune’e bele uja ba nececidade lor loron iha Posto saude Kanurema Suco Maubisse Villa.

“ Posto Saude ida ne’e lor loron ami tenke lalin be ho kilometru ida resin mai uja ba ten no tau ba haris fatin hodi uja ba nececidade lor loron, tanki be nian iha maubisse tempu bailoron be menus iha be ulun entaun be la mai tamba iha ne’e mos komunidade barak mak uja, nune’e ami tenke lao dok hodi kuru be mos, no iha tempu udan ami bele uja udan be ba haris fatin no be mos ba halo café no hemu e mos tein kliner tenke ba kuru dok iha be matan”. Hateten Verónica Benevides Cardoso ba Jornalista  Racom maubisse iha nia kna’ar fatin.

Relasiona ho kestaun be mos no rekursu humanus parteira Verónica Benevides Cardoso haktuir liu tan katak;

“Ami  rekomenda ona ba parte kompetente hanesan saude Municipiu, no Nasional, maibe to agora la iha rezultadu,  tamba ne’e ami husu ba governu foun liu husi ministeriu saude sebele tinan ida ne’e bele dada be mos mai posto saude ida ne’e nune’e bele atende nececidade lor loron, tamba ita saude mak kolia konaba livre husi moras hotu ho be mos no saniamentu ne’ebe diak maibe iha postu saude rasik be mos laiha, ida ne’e halo ami triste tebes”. Haklaken Parteira Verónica Benevides Cardoso.

“Verónica Benevides Cardoso  mos rekomenda ba governu liu husi Ministeriu saude atu rekruta fungsinonariu permanente nune’e bele tau iha posto saude kanurema, tamba ami falta fulan ida ne’e remata se kontratu hotu la hatene se mak sei mai subtitui ami nia fatin”.

Posto saude laos hasoru deit problema be mos no rekursus humanus hanesan médiku, parteira no enfermeiro maibe mos menus mobiliariu hanesan meja kadeira no facilidade seluk ne’ebe postu saude ne’e infrenta.

Wainhira ita koalia kona ba Saúde dehan Saúde iha ita nia lima rasik maibe iha posto saude rasik be mos laiha no rekursus humanus mos menus, se nune’e oinsa mak it abele halao atendementu ne’ebe diak ba ita nia komunidade sira. Diak liu prevene duke kura basa ita nia saude iha ita nia liman rasik salba uluk o, hau nia-an hafoin salva ema seluk.

Jornalista             : Elezita de Araujo

Editor                    : Marciana Soares

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments