Ekipa Husi Autoridade Minarais Sei Halao Enkontru Durante Loron Tolu Iha Maubisse no Observa mos Fatin Turismu Komunitariu Rabilau Hodi Vijita

0
15 views

Racom Maubisse, 12/12/2023, Autoridade Nasional Minarais Sei halo Retiru durante loron tolu iha Maubisse no ikus sei vijita fatin Turismu Komunitariu Rabilau liu husi hasae orasaun hamutuk ho Padre Eugenio Redentor iha Santuariu Nain feto de Graca Rabilau.

Tamba ne’e ekipa husi Autoridade Minarais hakat uluk ba Rabilau hodi observa uluk fatin turismu Rabilau antes president ANPM ho ekipa halao vijita iha fatin refere.

Objektivu husi vijita ekipa husi Autoridade Minarais ne’e iha Rabilau mak observa fatin no koalia ho lideranca komunitariu Suco maubisse villa no jestor WARDA hodi informa konaba objektivu husi ekipa ANPM nia prezensa iha Maubisse no Rabilau.

Ekipa husi ANPM ne’e mos inform aba Chefe Suco Maubisse Villa katak husi ANPM sei halao enkontru durante loron tolu iha Salao Paroquial maubisse hafoin iha loron datoluk ka loron ikus sei vijita fatin turismu Komunitariu Rabilau. Surumutuk refere sei halao hahu iha dia  13-15 de Dezembro 2023.

Ba jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko, reprezentante Autoridade Nasional Minarais Gustavo Soares hateten katak;

“Ha’u foin mak primeira vez halao vijita mai iha ne’e, ami hare  katak fatin ne’e natural no furak demais, tamba nia pajazen furak tebes”. Haktuir Gustavo

Aleinde ne’e   Gustavo Soares haklaken liu tan katak;

“Ami sei mai iha ne’e ho ema lubuk ida, no familia lubuk ida mos sei mai iha ne’e, tamba ne’e ho ami nia prezensa bele promove mos fatin ne’e ba ema seluk no ami nia familia, nomos ba  Timor oan sira ne’ebé maka gosta fatin Turismu”. Haklaken Gustavo Soares.

Maubisse Konhecido ho fatin turismu no fatin hortikultura, laos iha cidade maubisse deit maibe iha nia foho lolon sira ne’ebe infeita ho aihoris no fatuk ne’ebe ho inur mesak furak.

Jornalista      : Joanina da Lus

Editor             : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments