Xefi Suku Re-Eleitu Husi Suco Edi, Realiza Serimonia Agaradesimento Hamutuk Ho Autoridade Postu Maubisse, Munisipiu Inklui Chefe Do Suco Eleitu No Re-Eleitu Seluk Husi Suco 8 iha Suco Edi

0
28 views

Maubissse Edi 17/11/2023 Xefi Suku Re-Eleitu suco edi ne’e Realiza Festa Agaradesimento Hamutuk Ho Autoridade Postu Maubisse No Munisipiu Ainaro Iha Sede Suku Edi Relasiona Konfiansa Nebe Maka Povu Edi Deposita Ba Dala Rua Ba Periodu 2023e Ate 2030 Lia Hirak Nee Hatoo Bainhira Xefi Suku Rei-Eleitu Julio Mendonca Martins  Hatoo Nia Diskursu Iha Sede Suku Edi Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Iha Loron Sesta 17/11/2023

Ba Radio Komunidade Maubisse Chefe do Suco Re Eleito Suco Edi, Julio Mendonca Martins hatete katak;  “Hau la halo promesa durante hau nia mandatu tinan hitu ba kotuk maibe ho ita boot sira nia matenek i neon nain teb-tebes, ita boot sira la haluha buat nebe maka hau halo ba rai ida nee ba suku edi imi nafatin fo fiar mai hau atu lidera tan suku edi ba periodu 2023 too 2030

Chefe do Suco re-eleitu ne’e hatutan liu tan katak; “Ho ida nee maka ita sei lori administrasaun ida nebe besik liu ba komunidade,  atendimentu ida nebe diak  liu ho dignu ba ita nia komunidade no laiha deskriminasaun la hare ba kor no raasa, grupo no partido, no ita sei tarata ema hotu hanesan tuir lei haruka, tamba ne’e hau sei garante pas no estabiklidade iha suku edi no aldeia mais inportante tebes tamba se iha suku ida maka mosu hela problema boot maka ita labele mehi ba dezenvolvimentu iha suku edi”.

Lideransa komunitariu suco edi ne’e garante katak sei Halo koperasaun ho entidade hotu tanto governo sentral ho ONG sira oinsa atu responded ba nessidade komunidade nian, nee inportante ba hau nia mehi ba futuro. Tinan hitu mai tan Ita sei kria dialogu hodi hasae konsiensia komunidade nian hodi kombate violensia domestika iha suku edi, ita mos dezenvolve turismo komunitariu no Turismo Reliioza iha suco edi.

Entretantu festa agradesimentu nee partesipa husi autoridade lokal postu maubisse kolega xefi suku nain 8 no komandante PNTL postu maubisse, komandante protesaun sivil munisipiu ainaro ONG lokal MAHARU vise konsellu veteranus munisipiu ainaro no participa maximu husi komunidade suku edi.

Iha Fatin Hanesan Tim Sussesu Xefi Suku  Re-Eleitu Sebastiao Castro Pereira Alias “Kakatua” Hatete Katak; Hau Hanesan Edi Oan Ida Hela Iha Itaboot Sira Nia Leet Observa Ukun Nain Sira Oinsa Bele Ukun No Lori Povu Ida Nee Ba Oin,  tanba nee maka hau haree iha passadu liu ba iha figura nain neen mak kandidatu ba xefi suku edi maibe laos deskrimina sira nain lima maibe hau nia observasaun hau nia fuan kona los ba iha Julio Mendonca Martins, Tanba nee maka hau hakarak hili nafatin senhor Julio hodi haree ita povu edi nia susar no terus”.

Dala ida tan hau hakarak fo obrigadu ba votantes hamutuk atus lima resin nebe maka hamutuk ona ho hau ita bele lori senor Julio lao ba oin nomos  agradese ba sira nain atus haat nebe maka vota kandidatu nain lima maibe sira nain neen maka hamutuk lori suku edi ba oin.

Iha fatin hanesan, Administrador Postu Maubisse Claudino Mendonca Hatete Iha Nia Diskursu perante Seremonia Agradesimentu katak; Povu Suku Edi Depozita  Votus Komfiansa Ba Xefi Suku No Menbru Konsellu Tomak  Tinan Hitu Ba Kotuk Senhor Julio Mendonca Martins Uituan Ka Barak Nia Hamutuk Ho Imi Hodi Dezenvolve Suku Edi Ba Oin, agora Re-eleitu fila fali tinan hitu nafatin hahu 2023 too 2030 imi nafatin hamutuk hametin unidade neon ida laran ida kontribui ba paz hodi atrai ka dada dezenvolvimento mai iha suku edi, ida nee mak ita hotu hakarak xefi suku re-eleitu ho xefi aldeia nain aat nebe re-eleitu no nain rua eleitu ita hotu sai servidor ba povu, simu knaar nee sai atan ba povu tanba iha bibi barak maibe bibi atan nee mak menus”.

Nunee Mos Komandante Pntl Postu Maubisse Inspektur Adolfo Brandao Silva Mota Agradese Ba Povu Edi Tanba Bele Fo Konfiansa Ba Dala Rua Mezmu Responsabilidade Boot Iha Suku Edi Nee Hanesan Pergunta Boot Ida Ba Ita. Tamba  ne’e tuir lideransa maksimu PNTL Posto maubisse ne’e haktuir katak; “Sai xefi suku dala rua nee hanesan debe boot ida, saida mak ita halo ona no saida mak seidauk halo, precise kontinua, ida ne’e sai hela hanesan lisaun no perguntas ba nai xefi suku atu fera ulun saida mak itaboot nia komunidadeb sira infrenta bele ba hatoo iha postu too munisipiu nomos bele too nasional, tamba ne’e rekomenda hela ba xefi suku sira hotu konaba seguransa bele kopera ho entidade hotu liliu ho ops suku nain sia, no hau fiar katak ita boot sira sempre halo ida nee iha suku sia nunee garante paz no estabilidade iha postu maubisse no munisipiu ainaro atu kombate krime sira nebe mosu iha suku laran no aldeia”.

Iha fatin hanesan Director Autoridade Protesaun Sivil Munisipiu Ainaro Afonso da Silva hatoo parabens no agradese ba xefi suku re-eleitu suco Edi ba mandatu dala rua nian 2023-2030, espera katak ita boot  re-eleitu fila-fali, mandatu aumenta tan serbisu ida ke todan tebtebes tanba nee konfiansa edi nian ba ita boot parese serbisu iha passadu la atinji 100% maibe 50% katak ita halo buat diak ba suku edi, nune’e mak komunidade tau tan konfiansa hodi bele kompleta servisu nebe mak ita husik hela iha tinan 7 liu ba”.

Iha mensajem sira autoridade local Posto maubisse no Municipiu apela ba komunidade suku edi katak xefi suku mesak sei labele halo buat ida kuandu itaboot sira la kopera serbisu hamutuk ho xefi suku. se imi hamutuk ho nia maka dezenvolvimentu iha suku edi sei lao ho diak tanba nee husu ba xefi suku ita sai ukun laos liurai maibe servidor ba povu, labele sai hanesan passadu povu buka iha fatin ida ba fali iha fatin ida, favor karimbu nee laos itaboot sira nian, maibe povu mak sai nain ba karimbu  nee duni atende povu nee ho dignu tanba povu iha mak iha xefi suku, konfiansa povu nian labele husik monu ba rai tane as nafatin.

Jornalista:           Natalino Mendonca

Editor        :         Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments