Saudoso Filomeno Dos Reis Kodigo “Mau-Sen” Hakotu Is Iha nia Uma Hohulu Fatubessi Maubisse, Tamba Hetan Atakasaun Derepente

0
26 views

Maubisse 11 /11/2023 Laran taridu no neon kraik memoria ne’ebe matebian Saudoso Filomeno dos Reis ho Kodigo Luta nian hanaran ho naran Mau-Sen, sei moris rai hela hanesan lembransa ida ba  ita sira ne’ebe sei moris.  Koalia konaba mate ema hotu sei la ses husi dalan mate nian, maibe ita la hatene tuir bainhira mak ita mate no mate ne’e oinsa. “Ema bele mate maibe nia historia permanense iha ema moris sira nia neon”. Nune’e hanesan kriatura Nai Maromak nian nomos hanesan funu nain ida ne’ebe luta ba libertasaun nasional República Democratica de Timor Leste, ita ne’ebe sei moris fo honra ba luta naruk ne’ebe saudeso kontribui ona ba povu no rai Timor Leste nia ukun Rasik-an, mai ita fo um minute de silensia hodi respeita saudoso nia luta.

Saudoso Filomeno Dos Reis Kodigo Mau-Sen  Hakotu Is Tanba Hetan Atakasaun Derepente Iha Nia Residensia Aldeia Hohulu, Suku Fatubessi Posto Administrativo de Maubisse Municipiu de Ainaro. Matebian Moris Iha Fulan 10/11/1956 No Hakotu Iss Iha 11/11/2023 Iha Nia Residensia Hohulu, no Saudoso Filomino Dos Reis Iha Tempu Okupasaun Indonesia Sai Hanesan Delegadu Jeral ba Postu Maubisse No Sai Mos Hanesan Komandante Pelotaun Iha Tinan 1975.

Ba Joranlaista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Manuel Branco Goncalves Alin Husi Saudoso Filomino Dos Reis Konta Tuir Nia Istoria Katak;

“Iha tinan 1986 nia hetan sarani maka foin naran Filomeno dos Reis no nia naran iha funu maka mau-sen maibe ho nia luta tomak iha 1973 nia hanesan ema pedagan ou fila liman ka buka moris maibe ikus mosu funu saudoso ba hamutuk ho Avo Xavier ho objektivu hakarak aprende Matenek husi Avo Xavier”.

Alin husi Saudoso  Mau-Sen hatutan liu tan katak; “Saudoso Filomino dos Reis mos faan tabako iha dili hodi buka moris no ikus involve-an iha vida politika oinsa ikus bele hetan Avo Saudoso Francisco Xavier Do Amaral no ikus hetan duni iha santa kruz iha tinan 1974 no Saudoso Avo Xavier hanorin nia konaba politika no ikus mai tau fiar ba Saudoso Filomino Dos Reis, Iha tinan 1974 Avo Saudoso Xavier Do Amaral tula liman ba nia hanesan delegadu jeral Postu Maubisse no saudoso rasik maka fahe kartaun ASDT iha suku Fatubessi, Suco Maulau no Suco Manelobas   iha tinan 1974  ikus nia lori politika nee mai hodi halekar ba ema hotu hodi konhese ASDT”.

Branco aprofunda liutan katak; “Iha fulan Setembro 1975 nia hatudu kartaun fretilin ba iha povu Suco Fatubessi iha dia 7 de Setembro tinan 1975 wainhira invasor Indonesia invade Timor tama husi fronteira liu husi batugade, Saudoso iha tempu ne’eba hanesan kordenador jeral e nia rasik hanesan komandante pelotaun iha dia 7 de dezembro tinan 1975 nia Saudoso lori povu Fatubessi halai ba ai-laran iha tinan 1976 alerta politik nafatin no saudoso aruma povu fatubessi nafatin hamutuk iha ailaran, nune’e depois de ukun rasik-an, estadu rekonhece saudoso nia lutan ba libertasaun nasaional kondekora saudoso ho grau 8 a 14”.

Agradece no obrigadu ba saudoso nia luta ba libertasaun nasional nune’e depois de saudoso hakotu is iha nia residencia Hohulu, governu liu husi Konsellu Veteranos Munisipiu Ainaro  apoiu carro funerariu no kaixaun hodi halot matebian nia isin mate iha semiteriu fatubessi Maubisse iha dia 11/11/2023. Tamba ne’e hanesan familia hanesan belun no hanesan resistensia maluk, Koalia konaba mate, ema hotu sei la ses husi dalan mate nian, maibe ita la hatene tuir bainhira mak ita mate no mate ne’e oinsa? Tamba ne’e it abele ho esperanca dehan, Ema bele mate maibe nia historia permanense iha ema moris sira nia neon.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor JOaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments