Wilson Nivio Mendonça “Hau Agradese Ba Votus Konfiansa Ne’ebe Tinan 7 Liu Ba, Komunidade Suco Maubisse Villa Ofrece Mai Ha’u, Maibe Ba O Suco Maubisse Villa Hau Prontu Serbi Dala Ida Tan, Ida Ne’e Ha’u Nia Esperanca no Ita Hotu Nia Esperanca”

0
31 views

Racom Maubisse (24/10/2023) “Povu doben Maubisse, hau hakarak aproveita opurtunidade ida ne’e hakarak ható agradese ba konfiansa de votus ne’ebé tinan 7 liu ba imi fó bele lori hau kompleta tinan 7 de mandatu. Ba O Maubisse Hau Prontu Atu Serbi Dala Ida Tan” Hateten Aktual Xefe Suku Maubisse Villa Munisípiu Ainaro Wilson Nivio Mendonça liu husi kampaña ba dala ikus nin ho tipu diálogu iha Prasa Maubisse. aktual Xefe Suku Maubisse ne’e hateten, hakarak kandidataan hikas ba lidera Suku Maubisse ho rajaun tamba iha aktividade barak ne’ebé seidauk realija no seidauk finalize iha nia mandatu.

“Dala ida tan hau Rekandidata hau nia-an ba Xefe Suku Maubisse iha Priodu 2023-2030. Rajaun tamba saida maka hau hakarak kandidatu hikas purque iha hela aktividades barak ke seidauk realija no seidauk bele halo hotu iha hau nia mandatu. Hateke ba Kotuk saida maka ita halo ona, hateke ba sorin-sorin saida maka presija ita kuntinua halo tan, no ba iha futuru saida maka ita presija bele halo.Problemas barak sei akontese nafatin iha ita nia Siku ida ne’e liu-liu liga ho kodisoens ekonomia entaun hanesan Xefe Suku ida ita hamrík hanesan liman ain, tilun, no ibun povu ida ne’e nian  wainhira povu ida ne’e hasoru difikuldade it abele lori ida ne’e bele bat ó iha leten”. Hateten Wilson.

Aktual Xefe Suku Maubisse Villa ne’e kuntinua haklean liu tan katak;

“Esperensia ba hau tinan 7 ba kotuk hau mai hanesan joven ida ne’ebé ho koiñesementu minimu liu maibe hau koko atu kandidatu hau nia an iha tinan 7 liu ba no hetan konfiansa ida ne’e husi povu ohin hau sai hanesan Xefe Suku hodi kompleta ona tinan 7 de mandatu. Iha buat barak maka hau aprende ho imi e buat barak mós maka hau aprende iha liur hakarak halo iha rai laran ida ne’e. Hau mai ukun ho domin maibe tenki ukun mós ho lei tamba ho domin deit ne’e la sufisiente domin deit bele tau intrese ida ne’ebé komun maibe parte balun mós bele lori ita ba iha buat ida ne’ebé la diak. Tamba ne’e ukun rai ida ne’e ho fuan maibe tenki ho lei tamba ita ho fuan deit maka ema barak sei ba tama komarka tamba dizisaun sira ne’ebé ita foti ho fuan, maibe lei la fó dalan ida ne’e sai problema bót ida”. Tenik Kandidatu Xefe Suku  ne’ebé ba oras ne’e dadaun asumi hala knár hanesan Xefe Suku Maubisse Wilson Nivo Mendonça.

Entertantu Suku Maubisse Villa kompostu husi Aldeia 12 Xefe familia 1.416 (Rihun ida Atus Ha’at Sanolu Resin Nen), ho nia totál Populasaun Rihun Walu Resin (8.000)

Jornalista                     Moises Magno

Editór                          Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments