UNEJUSMA Realiza Debate Aberta Ba Kandidatura Chefe do Suco Nain 10 Iha Suco Manelobas Maubisse, Kandidatu 1 mak Participa, Nain 9 Seluk la Marka prezensa

0
30 views

Racom Maubisse, 23/10/2023, Unidade dos Estudantes e Juventude Suco Manelobas, UNEJUSMA hanesan organizasaun estudantil ida ne’ebe hari iha tinan 2004, husi iniciativa estudante suco Manelobas nian hodi sai ajentes kontrolu ba suco Manelobas tamba ne’e, relasiona ho kandidatura xefe do suco sira iha Manelobas ba period 2023-2030, maka UNEJUSMA iha iniciativa organiza Debate aberta ida iha Suco Manelobas nune’e kandidatura sir abele aprezenta nia vijuan politika konaba dezemvolvimentu suco nian ba eleitores no komunidade Manelobas antes tamba ba eleisaun suco ne’ebe sei monu iha loron 28 fulan Outubro 2023.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Julião Tilman (Maubulan) hanesan mos kandidatu ida ho numeru sorteiu 7 (hitu) haktuir katak;

“Objektivu husi halao debate aberta ida ne’e Unidade dos Estudantes e Juventude Suco Manelobas, UNEJUSMA hamutuk ho komunidade sira hamosu pergunta konaba oinsa planu no politika kandidatura xefe do suco sira nian perante kampanha hodi hato’o planu, programa, vijuan no misaun ba ba komunidade sira”.

Kandidatu ho numeru sorteiro 7 ne’e haktuir liu tan katak;

“Maske Unidade dos Estudantes e Juventude Suco Manelobas, UNEJUSMA, kria programa debate aberta ne’e diak, maibe hau mesak mak mai deit no kandidatu 9 (sia) seluk la marka prezensa. Karik sira la mai tamba iha preokupasaun seluk ha’u ladun hatene, maibe nudar kandidatu ida, se hetan konvita tenke mai nune’e bele hato ita nia programa ba komunidade sira”.

Perante halo diskusaun ka debate aberta komunidade Domingos Andrade husi Aldeia Koto Matan Suco Manelobas hato nia duvidas no pergunta katak;

“Ita boot hanesan klosan ida ka foinsa’e ida se aban bainrua ita sai lideransa komunitariu to’o tempu osan terseira idade sai, ha’u atu ba foti mais ema dehan precisa karta deklarasaun ida husi chefe suco, depois de hau mi aba chefe do suco, maibe ita boot sai tiha no lori tiha karimbu oinsa mak bele atende lalais ha’u nia surat ne’e? tamba dala ruma ema fo tempu badak bainrua taka ona programa selu terseira idade nee, ha’u atu halo nusa.

Hatan ba preokupasaun no duvida husi Komunidade Domingos Andrade, Kandidatu chefe do suco “Maubulan” ho numeru sorteiu 7 ne’e responde katak;

“Ho situasaun sira hanesan dadaun ita hasoru no duvida ne’e mak ha’u mai kandidata-an karik imi fo fiar mak hau sei halo mudansa ba situasaun sira hanesan mensiona iha future, tamba ne’e mak precise hakbesik administrasaun ba komunidade. Tamba ne’e, hanesan chefe do suco se simu ona informasaun konaba komunidade sira iha suco manelobas atu simu terseira idade entaun chefe do suco labele ses no tenke iha fatin hodi atende komunidade sira, maibe se karik iha aktividades importante balun, iha municipiu ka Nasional ida ne’e mos ita sei tetu, nune’e labele difikulta komunidade, tamba ita boot sira hanesan ha’u nia oan, ha’u nia komunidade no hau nia ema, nune’e hau labele ses, ida ne’e hau sei la abandona”.

Iha debate aberta ne’ebe realiza iha suco Manelobas Husi UNEJUSMA ba kandidatura chefe sira durante loron ida, konvida mos autoridade local Posto Maubisse, maibe la marka prezensa, nomos kandidatura chefe suco nain 10 ne’ebe kandidata-an ba chefe do suco, nain ida deit mak marka prezensa no nain sia seluk la marka prezensa. Total aldeia iha Suco manelobas 4 mak hanesan; aldeia Ernaru, Koto Matan, Hautei no Hautilu ho nia populasaun 872 habitantes.

Jornalista  : Natalino Mendonca

Editor        : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments