Fundasaun MAHARU Komemora Loron Internasional Redusaun Risku Dezastre Naturais Iha Postu Administrativo Maubisse Munisipiu Ainaro

0
15 views

Racom Maubisse Kinta Feira 13/10/2023 Nee Maharu Organiza Loron Internasinal Redusaun Risku Dezastre Iha Timor Leste Ho “Luta Kontra Desigualidade Ba Futuru Ida Resiliente Iha Timor Leste No Hetan Apoiu Husi Australia Aid, Ahp Disoster Ready, No Plan Internasional

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko Jerente Maharu Bonifacio Serrano Ramalho  Hatete”

Atividadde ba loron ohin nia ita komemora loron mundial Redusaun Risku Dezastre Iha Timor Leste Ho “Luta Kontra Desigualidade Ba Futuru Ida Resiliente Iha Timor Leste neebe mak maharu hetan suporta husi plan internasional organiza enventu ida nee liliu ba estrutura  ksd sira nebe maka ita monta ona iha suku liuliu suku target sira hanesan maulau ,manelobas, edi,liurai no maubisse villa .

Atividade nee mos ita konvida autoridade munisipiu nomos autoridade protesaun sivil munisipiu ainaro (apc) nomos autoridade local postu administrative maubisse ho mos parseiru dezenvolvimento ong internasinal ,no local nebe existe iha munisipiu ainaro

Nia objetivu lolos nee ita bolu presidente munisipiu ho Autoridade Protesaun Sivil (APC) hamutuk ho plan internasional sai orador principal hodi koalia liuliu ba assunto dezastre naturais tanba ita nia komunidade barak seidauk apar informasaun konaba dezastre naturais entaun aproveita opurtunidade ida nee konvida sira mai hodi komemora loron internasional Redusaun “Risku Dezastre Iha Timor Leste Luta Kontra Desigualidade Ba Futuru Ida Resiliente Iha Timor Leste”

Nia mos hatoo hela mensajem ba komunidade sira katak meus nebe mak hamenus dezastre naturais mak prevensaun mitigasaun asaun hirake nee mak durante ita halo iha terenu nomos halo kordenasaun ho konsellu suku sira para akontese buat ruma fasil para ita kontaktu

Iha Fatin Hanesan Autoridade Protesaun Sivil Munisipiu Ainaro Afonso Da Silva Hatete

Tuir Planu Governu Iha Dia 13de Outubro  Selebra Komemorasaun Loron Internasional Dezastre Naturais Maibe Ita Nia Governo Adia Fali Ba Iha Dia 25 De Outubro No Sei Selebra Iha Munisipiu Manatuto Ou Postu Natarbora

hanesan autoridade protesaun sivil munisipiu ainaro apresia ba ong maharu nebe serbisu hamutuk ho ong plan internasional nebe iha inisiativa hodi Komemora Loron Mundial Redusaun Risku Dezastre Iha Timor Leste Ho “Luta Kontra Desigualidade Ba Futuru Ida Resiliente Iha Timor Leste Iha Munisipiu Ainaro Postu Administrativo Maubisse

Nia Mos Hateten Tan Katak Liu Husi Komemorasaun Loron Ohin Husi Autoridade Protesaun Sivil (Apc) No Autoridade Munisipiu Ainaro sai orador ida nebe maka prinsipal liu iha Komemorasaun Loron Mundial Redusaun Risku Dezastre Iha Timor Leste Ho “Luta Kontra Desigualidade Ba Futuru Ida Resiliente Iha Timor Leste Iha Munisipiu Ainaro Postu Administrativo Maubisse ba iha ita nia komunidade sira husi suku no aldeia atu hatene klean liu konaba saida mak  kombate risku dezastre naturais iha suku no aldeia.

Jornalista    :Natalino Mendonca

Editor          :Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments