Kopera Ho Governu Sentral, Hadia Progrma Prioridade 3 Wainhira Januario Mendonça Hetan Konfiansa Husi Povu Lidera Suku Manetu Priodu 2023-2030

0
14 views

Racom Maubisse (23/10/2023) Kandidatu Xefe Suku Manetu Postu Administrativu Maubisse Munisípiu Ainaro Januario Mendonça hateten, wainhira hetan Konfiansa husi Povu Ldeira Suku Manetu Priodu 2023-2030  sei kópera ho Goven, Organizasaun Naun Govermental (ONG) sira Tau matan no  hadia prokupasaun Komunidade ne’ebé durante ne’e sira infrenta iha Nivel Aldeia maka hanesan Eletrisidade, Estrada, no Be Mos.

“Fó respeta no hadomi ba povu Manetu wainhira karik sira fó fiar mai hau, programa prioridade mai hau maka ne’e premeiru hau tenki kopera  Governu Sentral oinsa maka bele tau matan ba Dezemvolvementu liu husi Elitrisidade ne’ebé maka agora dadaun sei paradu iha hau nia Suku, Segundu Prioridade ba Estrada  tamba ita hatene durante tinan naruk nia laran Manetu mós Suku ne’ebé maka area remotas e infelismente hanesan Suku ne’ebé maka GARIS MERAH durante 24 anos mais Ukun-An tinan hira nia laran hau hare Povu no inan aman ne’ebé Heroi ba rai ida ne’e sai vitima tebes ba Eletrisidade, Estrada Be Mos. Tamba ne’e prioridade tolu maka hau voka liu     wainhira hau eleitu iha dia 28 programa sira ne’e hotu hau sei buka dalan oinsa para bele kopera ho Governu atu núne’e bele lori Dezemvolvementu ne’eb’e oras ne’e hau nia povu sei halerik”. Hateten Kandidatu Xefe Suku Manetu.

Januario Mendonça ható nia prontidaun ne’e  wainhira intervista ho Jornalista Rádiu Komunidade Maubisse Mau-Loko RKMM  Sengunda ne’e 23/10/2023.

“Núdar Joven fiar-an ema dehan fiar-an lao ba oin mais buat hotu fila fali ba desizaun povu nian, tamba ne’e ba povu doben suku Manetu maka ne’e hakarak dehan ita hadia Suku pronto mai fó fiar ba Sr. Januario Mendonça karik la koi atu ita hadia ita nia Suku maka ne’e hotu-hotu ejerse votus  tuir  imi nia  konsensia”. Tenik Kandidatu Xefe Suku ho Numeru sorteu 3 ne’e.

“Hau fó hela mensajen ida ba povu Manetu ami iha vontade ona atu hamrík husu inan aman, Veterano Veterana sira, Martiris, Juvetude Loriku Asuain sira  iha dia 28 bele fó fiar mai hau atu núne’e hau bele kopera ho Instituisaun saida deit Governu Sentral bele aslera dezemvolvementu iha Suku no area remotas ne’ebé maka iha   Munisípiu Ainaro Suku 21 maibe area ida remotas liu ne’e hau bele dehan Manetu Area remotas liu. Tamba ne’e Povu doben Suku Manetu loron tó ona atu fó fiar mai Joven Lidera hau nia Numeru Sortreu maka Númeru 03”. Hkotu Kandidatu Xefe Suku Manetu Postu Administrativu Maubisse Munisípiu Ainaro Januaario Mendonça

Entertantu Kandidatu ne’ebé konkore ba Elisaun Suku husi Suku Manetu Nian hamutuk ema nain 6, no Suku Manetu Kompostu husi Aldeia 7.

Jornalista         Moises Magno

Editór              Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments