Harí Rádiu Komunidade Liberdade Iha Balibo Governu Hein Proposta Husi Autoridade Lokal

0
9 views

Racom Maubisse (15/10/2023) Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) ható ida ne’e , relasiona ho sujestaun husi Jestór Rádiu Komunidade Maubisse Mauloko, Joaquim de Fátima Coutinho liu husi  sesaun husu no hatan  iha Forum Diálogu  Nasional Editórial ba tinan ida  ne’e Iha Postu Administrativu Balibo Munisípiu Bobonaro, ho nia tema  Indenpedensia Editórial no Kualidade  Produtu Jornalístiku  hodi komemora Balibo-Five ba dala 48 no komrmorasaun loron Nasionál Liberdade Imprensa ba dahuluk tinan ne’e iha Balibo.

Tuir Joaquim katak, hare ba istória pasadu Jornalista nain 5 ne’ebé hala’o misaun importante jornalismu nian hodi depende Timor oan nia Direitu ba auto determinasaun iha rai Balibo tanba ne’e sebele husu ba IX Governu Konstitusionál liu husi SEKOMS atu harí Rádiu Komunidade ida iha Balibo hodi transmit informasaun, eduka no diverte Komunidade iha Balibo-Bobonaro.

“Hau refleta ba iha Balibo hanesan Sidade Liberdade, maibe ita la harí Mídia ruma iha fatin ida ne’e. Tamba ne’e hau nia rekomendasaun se bele karik, Governu liu husi SEKOMS bele harí Rádiu Komunidade ida iha Balibo ou Mídia Online balun iha ne’e hodi núne’e it abele hateke ba kotuk tamba husi fatin ida ne’e maka Mundu bele hatene oinsa Timor-Leste ninia Luta ba iha Ukun Rasik-An (URA).” Sujere Jestor Rádiu Komunidade Maubisse Mau-Loko (RKMM) 15/10/2023

Hatan ba sujetaun ne’e, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál SEKOMS, Expedito Loro Dias Ximenes hateten;

“Molok ita atu mai iha diskusaun ida ne’e hau kolia ona ho Sr.Administrador Postu katak, iha posibilidade atu loke Rádiu Komunidade ida iha Balibo. Ohin ami kolia buka hela naran maibe hau husu ba Administrador se bele halo proposta tamba Governu ida ne’e foun presija halo lai estudu viabilidade atu núne’e bele hatene nia benefisiu husi Rádiu Komunidade bainhira ita loke. Mais tuir hau nia hanoin tamba Balibo Sidade Liberdade se bele tau naran mós Rádiu Komunidade Liberdade iha Balibo ita hein katak Sr. Administrador bele halo proposta atu ita bele diskuti téknikamente no ekipa mai halo diskusaun ho Administrador Xefe Suku sira atu ita bele determina bainhira maka ita harí Rádiu Komunidade iha ne’e” Hatan Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial.

 

Alem de ida ne’e  SEKOMS sei orientá ekipa Tekniku sira hodi hare tetu no analiza atu establese Rádiu Komunidade ida iha Balibo Munisípiu Bobonaru

Jornalista         Joaquim Coutinho

Editór              Moises Magno

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments