MAE Halao Sosializasaun Kompetensia Servico Munisipais Tuir Dekreitu Lei No 3/2016 Alterasaun Daruak 54 /2020 Iha Postu Maubisse Munisipiu Ainaro

0
23 views

Racom Maubisse 11/10/2023 Sosializasaun Lei Kompetensia Servico Munisipais Tuir Dekreitu Lei No 3 Alterasaun Daruak 54 /2020, iha Posto Administrativo de Maubisse.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko Director Financas Municpiu Ainaro Ruivo Magno haktuir katak socializasaun lei Kompetensia servisu Municipipais ne’e nia alvu prinsipal ba estrutura suku sira membru konsellu suku sira, tanba ne’e ita mai iha ne’e halao esplikasaun nune’e prepar ba eleisaun suku.

Director financas ne’e haktuir liu tana katak, Too agora ita nafatin lao ho lei no 3 alterasaun daruak 54 /2020 tanba seidauk iha altersaun nomos lei suku nian nebe seidauk iha mundansa ou alterasaun.

Sosializasaun Lei Kompetensia Servico Munisipais Tuir Dekreitu Lei No 3 Alterasaun Daruak 54 /2020, iha Postu Administrativo de  Maubisse ba dala tolu ona ami komesa iha postu Hatoudu Postu Ainaro remata ona, e lolos nee horseik iha Postu Hatobuiliko maibe administrador munisipiu ho estrutura mai enkontru fali iha Maubisse entaun postu Hatobuiliko muda fali ba semana oin.

Jornalista    : Natalino Mendonca

Editor          :Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments