Autoridade Suku Manelobas Realiza Seremonia Agradesimentu Ba Komunidade Manelobas Tanba Besik Termina Ona Mandatu

0
8 views

Racom Maubisse 07/10/2023, Xefi Suku Manelobas Agaradese Ba Povu Manelobas Relasiona Manadatu Nebe Besik Remata Entaun Biban Nee Sempre Halo Simu Ukun No Termina Ukun Ba Jornalista Racom Maubisse Xefi Suku Manelobas Domingos De Andrade Hatete Liafuan Agaradese Nee Laos Buat Karun Maibe Neee Hanesan Ukun Karik Buat Balu Lalos Durante.

Liafuan agradese nee laos buat karun maibe buat nebe fasil maibe ami lubuk hanesan autoridade lokal ami husu deskulpa no perdaun ba  veteranus funsionario ba parte rua estadu isin klamar karik durante nee ami halo sala ami husu deskulpa ba povo tomak iha manelobas durante tinan hitu nee ita ema nee laperfeito ita ema nee iha sala ita boot sira haraik hela perdaun  iha liafuan balu los no balu iha sala, liafuan ikus mak ami husu ita boot sira nia perdaun ba ami nia sala no ami halo ami nia  agradesementu ida nee  ho ami nia preparasaun nebe simples hatete xefi suku manelobas iha seremonia Agradesementu.

Konsiderasaun nee boot tebtebes no ami nia preparasaun ne kiik maibe ami nia konsiderasaun nee boot ita humanu nee wanhira ita la husik let deit ita tenki konsidera sira karik ami sala husu hela ita boot sira nia tulun  no perdaun husu mos tulun hela ami  naturesa sira nia tulun ami dalaruma ita ba iha neba ita hasoru buat barak ita hasoru buat hotu iha neba waihira husik sira  o labele haruka ba sira nia fatin maka ita sei lao sala no ita sei sidi ho ida nee w nia maun alin  sira nebe mak ami  kompete hamutuk no hau sei kanidatu tan ba dala ida laos hodi kampanha maibe akompanha deit hau husu deskulpa ba ita boot sira

Nunee mos reprezentante Joventude Milienial Manelobas Juliao Pereira Tilman, hatete Xefi Suku Manelobas nia mandatu mak hotu laos ukun mak hotu tamba ne’e  ami nafantin agradese tanba ukun iha manelobas ho kualidade tanba nunka mosu problema.

Ohin ita festeja hamutuk maibe la signifika ita boot sira nia ukun atu determina ona maibe espera katak iha 28 de outubro agora povo nafatin fo esperansa no konfiansa.

Jornalista    : Natalino Mendonca

Editor          :Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments