KOMANDU PNTL AINARO MEMNUS MEBRU HODI KOLOKA BA APOIU SEGURANSA IHA ELISAUN SUKU

0
21 views
Ainaro (05/10/2023) Komandante PNTL Ainaro Suprentedente Polisia Paulino Carmo Pereira ható Prokupasaun ne’e ba Ministru Interior (MI) Francisco da Costa Guterres ho Komadante Jerál PNTL Komisáriu Henriqeu da Costa, Liu husi Enkontru ne’ebé halao ho Membru PNTL Munisípiu Ainaro Kinta ne’e (05/10).
“Elisaun Suku sei realija iha 28 de Orubru 2023, iha Munisípiu Ainaro iha Suku 21 no Aldeia 131. Tuir informasaun husi STAE katak sei harí Sentru Votasaun iha kada Aldeia ne’e maka PNTL iha nain 107 (Atus Ida Hitu Deit) siknifika labele koloka ba iha ne’ebá, númeru ne’e konta ho sira ne’ebé maka moras, Komandante Munisípiu, Sigundu Komandante, konta ho sira ne’ebé maka halo Patroli movel, inklui mós iha Esquadra sira maibe ida ne’e la siknifika katak la tó ami pronto nafatin halo seguransa iha Area Jurídiku Munisípiu Ainaro”. Relata Komadante PNTL Munisípiu Ainaro Suprentedente Polisia Paulino Carmo Pereira 05/10/2023.
Kona-ba Transporte Ne’ebé apoiu no fasilita servisu Komandu PNTL Ainaro kompostu husi karera 11 kondisaun kareta 7 diak, 3 nia kondisaun la dun diak. no 2 at. Inklui motor 47 iha balun kondisaun diak no balun maka at ona.
“Rekursus matreais Komandu PNTL Ainaro iha Kareta 11, kondisaun 7 diiak 3 la dun diak 2 at. Esquadra Ainaro Kareta 1 diak, Esquadra Hato-Builiku iha Kareta 1 la dun diak maibe agora sei Operasional hela, Esquadra Maubisse Kareta foun 1. Motorizada iha Komandu PNTL Munisípiu Ainaro Iha Quartel ne’e 13, 9 diak 4 maka at, Esquadra Ainaro motor 10, 8 diak 2 maka at, Esquadra Hato-Builiku iha motor 6, 4 maka diak 2 at, Esquadra Maubisse iha motor 13, 11 ida maka diak 2 at, totál motor 41 motor sira ne’e inklui mós ita nia OPS sira uja”. Aprejenta Komandante PNTL Munisípiu Ainaro.
Intervensaun Komandante Jerál Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Komisáriu Herique da Costa hateten;
“Vizita ida ohin hau akompaña Sua Eselensia Ministru Interior (MI) tamba iha servisu balun ne’ebé maka iha Fronteira presija urjente atu foti dadus ruma para aprejenta. Entaun ami disidi tama husi ne’e hasoru malu ho ita bót sira ba oin ita sei hasoru malu fali para kolia diak liu tan, tamba ne’e informasaun sira ohin ne’e ita nia Sua Eselensia Ministru Interior akomapaña rasik Ona. Kona-ba ita nia Númeru Pesoal menus ne’e laos iha Munisípiu Ainaro deit mais iha fatin hotu inkuli mós unidade sira ita nia ema la tó, tamba ita nia rekrutamentu ne’e para tia ona iha tinan 4 ka tinan 5 ba kotuk ita laiha kuntinuasaun rekrutamentu ninian entaun ita halo ona komunikasaun ho Ministériu Interior espera ita aprejenta ba iha Governu bele aprova para atu núne’e bele iha rekrutamentu kuandu iha rekrutamentu ita sei priense ba iha estruktura sira ne’ebé maka mamuk e mós mai apoiu tan iha ita bót sira.” Hateten Komandante Jerál PNTL .
Tamba ne’e Tuir Planu no Polítika Nunu Governu Kostitusional ba tinan 2024 sei rekruta Membru Polisia 450, Hateten Ministru Interior (MI) Francisco da Costa Guterres iha surumutuk ne’ebé halao Membru Polisain Nasional Timor-Leste PNTL Ainaro.
“Tinan oin ne’e ita atu rekruta hamutuk 450 Polisias ida ne’e klaru ona Konsellu Ministru iha ona instrusoens klaru husi Premeiru Ministru (PM) katak orsamentu ba iha rekrutamentu ita tenki tau ketak. Tamba ne’e maka iha ne’e ita rektura buat rua rekrutamentu ba Adjentes no rekrutamentu ba Ofisiais. Tamba ne’e hau sei kolia ho Komandante Jerál ita halo uluk parte interna ninian depois maka ita loke ba públiku tamba ida ne’e ninia lalaok ne’e sei ba tó iha Akademia Polisia. Tamba ne’e maka tinan oin ita tenki halo rekrutamentu ida ne’e para ita labele husik fatin mamuk.” Hateten Ministru Interior (MI) Francisco da Costa Guterres liu husi Sururmutuk ne’ebé maka halo ho Membru Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Munisípiu Ainaro Kinta Feira ne’e.
Jornalista Moises Magno
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments