Forsa Australiano hamutuk ho turista lubuk ida Vijita fatin Turismu Rabilau nomos fatin ne’ebe Aviasaun monu iha II Guere Mundial

0
21 views
Maubisse, 30/09/23, Forsa Australianu hamutuk ho Turista Sira husi Australia vijita Fatin turismu Rabilau Maubisse, aumesmu tempu vijita mos Fatin aviaun monu iha II Guerra Mundial iha area Suco maubisse no Suco Liurai maubisse, Posto Maubisse Municipiu Ainaro.
Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Chefe do Suco Maubisse Villa haktuir katak, Forsa Australiano hamutuk ho Jornalista balun nomos turista balun vijita fatin turismu Rabilau tamba fatin ne’e atrai tebes nomos komunidade iha aldeia rimori dala barak simu vijitante sira ho kultura, nunee mak atrai tebes vijitan sira hodi mai vijita fatin refere.
Chefe do suco ne’e hatutan liu tan katak, iha vijita refere, marka mos prezensa husi forsa australia hodi ba hare fatin ne’ebe mak aviaun Australia nian ida konu iha area suco liu rai no suco maubisse nia area iha II guera mundial.
Husu konaba oinsa lideransa komunitariu ne’e nia sentimentu ho vijita refre? tuir chefe do suco Maubisse Villa Wilson Nivio Mendonca hateten katak nia parte hamutuk ho komunidade sente orgulho ho prenzensa forsa australiano nian ne’e e mos kontente liu tan tamba turista sira bele vitija fatin turismu rabilau nomos hakat ba vijita mos fatin ne’ebe aviaun monu, nune’e ba oin bele dezemvolve diak liu tan hodi atrai vijitante sira tantu husi rai liu nomos rai laran.
Jornalista Joaquim Coutinho.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments