JOGU FINAL BA KOMEMORASAUN 30 DE AGOSTO KONSULTA POPULAR 1999-2023, CLUBO MAUBISSE SAI VENSEDOR

0
12 views

Maubisse, 30/08/23, Relasiona ho komemorasaun konsulta popular 30 de Agosto 1999- 30 DE Agosto 2023, SEJD Apoiu orsamentu ba kada Postu Administrativo hodi halao JOGU Komunitariu durante Fulan Ida iha Posto Administrativo de Maubisse, ikus husi Jogo refere hatudo katak Ekipa rua Mak tama ba final, nunee Jogu Final ba komemorasaun 30 de Augusto iha stadiun Rede de David Maubisse Entre Clubu Maubisse VS EDI, Remata ho penalti nebe resultado ikus manan husi Maubisse (5) no Edi (4).

Relasiona ho jogu final ne’ebe realiza iha Campu Kamlai entre Maubisse ho Edi, nune’e ikus mai termina ho sutu penalti, ne’ebe Maubisse mak manan, ba Radio Komunidade Maubisse, Presidente Komisaun Organizadora ba Jogu Komunitariu Adelino Mendonca Espirito Santo, iha nia intervensaun haktuir katak, jogu ne’e realiza tamba hetan apoiu husi governu liu husi SEJD ho montante $2.000.00 e jogu ne’e halao durante besik fulan ida lao ho diak, maske hasoru falhansu balun maibe ne’e la sai kestaun.

Adelino Haktuir liu tan katak, jogu ne’e halaoa ba hotu suco sira ne’ebe hamahan-an iha PA Maubisse, maibe ikus suco rua mak tama ba final husi Suco maubisse Villa ho Suco Edi, no Suco Maubisse mak sai vensedor ba jogu komunitariu futebool ba tinan 2023 hodi komemora loron 30 de Agosto 1999-2023.

tamba ne’e Presidente Komisaun Organizadora ba Jogu komunitariu ne’e husu ba governu liu liu SEJD atu kontinua halao jogu ne’e no aumenta tan orsamentu tamba Maubisse Posto ne’ebe boot ho nia populasaun barak suco sia no aldeia 62, total populasaun tuir sensus uma kain 2022, porvola 31 mil ital.

Jornalista Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments