Konstrusaun Edefisiu Edukasaun Ainaro No Postu Saude Suku Manelobas Maubisse Tama Iha Planu Prioridade Munisípiu Ainaro Tinan 2024

0
23 views

Racom Maubisse (28/06/2023) Informasaun ne’e ható husi Administrador Munisípiu Ainaro Leovigildo Amaral Pereira ba Jornalista Rádiu Komunidade Maubisse Mau-Loko iha enkontru Konsellu Kórdenasaun Munisípal (CCM sigla Portugés) Kurta ne’e iha Salaun Administrasaun Munisípiu Ainaro.

“Prioridade liu ba iha Edefisiu Edukasaun tamba fatin ne’ebá ne’e tama ona iha prosesu ida reklamasaun rai hela fatin, entaun Edefisiu Edukasaun ne’e tenki halo iha 2024. No Postu Saude iha Manelobas tamba ita nia Komunidade sira presija liu asesu ba iha Saude, entaun presija ida ne’e prioridade ba Postu Saide iha Manelobas ne’e tamba ita nia Komunidade maioria iha ne’ebá.” Tenik Administrador Munisípiu Ainaro 28/06/2023.

Fatin hanesan iha prosesu deiskusaun Direktur servisu Edukasaun Munisípiu Ainaro Oscar de Araújo sujere konstrusaun ba Edefisiu Edekusaun Munisípiu Ainaro tenki Tama iha Planu Prioridade Númeru 1 Munisípiu nian. Basa liga ba Desentralisaun Administrativa Edukasaun hanesan faktores importante atu kapasita foisa’e Ainaro nia oan sira.

“Desentralizasaun Poder Lokal Mai iha Munisípiu Save importante ne’e maka Edukasaun atu halo atendementu Rekursu Humanu tamba ne’e maka hau sijere Edefisiu Edukasaun tenki tau iha Prioridade Númeru 1.  Tamba ita hakarak Ainaro ne’e atu dezemvolve ba oin Edukasaun ne’e tenki tau prioridade liu-liu ninia Edefisiu.” Fundamenta Direktur Edukasaun Munisípiu Ainaro.

Entertantu liu husi diskusaun ne’e mós tuir Planu prioridade ne’ebé maka aprejenta husi Administrador Postu Administrativu Hato-Udo nian maka hanesan kanalizasaun Be Mos, no Estrada Gou-Lau Suku Leo-Lima Hato-Udo Munisípiu Ainaro.

Jornalista                     Moises Magno

Editór                          Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments