CCLN Sosializa Fundus Veteranu hamotuk $ 34,000.00

0
8 views

Racom Maubisse  Concelho Combatentes Libertasaun Nasional (CCLN) haláo Sosializasaun  ba Membru Veteranus konba Orsamentu $30.00 ne’ebé Koa kada Veteranus hahu iha tinan 2020 ate 2023 iha Teritoria Timor Laran tomak

Prezidente Konselhu  Kombatenetes Libertasaun  Nasional  Vidal de Jesus (Riaklemant) hateten  fundus  veteranus , ne’ebe mak koa  husi veteranus  sira iha 13 munispiu  inklui rai oan ( oe-cussse) , hahu iha 2020 ate tinan  2023 , hamotuk milaun tolu resin ha’at (34.000,00) osan ne’e utiliza hodi fo ba investidor sira aluga.

Objektivu prinsipal mak halo esklaresementu ba membru veteranus sira konaba fundus sira ne’ebe mak kria tia ona , mak koa hahu iha 2020 ate 2023 ,hamotuk $ 34.000.00 , maibé orsamentu  refere hodi sosa rai  fo ba investidor sira aluga, loke alfaiate atu nune’e jersaun veteranus nia oan mak bele servisu”, Prezidente Riaklemen hatete

 iha fatin hanesan prezidente interinu  konseilho kombatentes libertasaun  munispiu Ainaro Bendito Florival (Salon ferraz), agradese ba CCLN  husi Nasional, ne’ebe  mak aktualiza  fundu  investimentu  veteranus  munisipiu Ainaro, hodi bele hatene sira nia osan  ne’ebe mak durante ne’e ne’e koa kada veteraus $30.00

“ agradese tanba ami bele rona direita husi nasional konaba fundu investimentu husi ccln , konaba osanmentu kada veteranus ida koa $ 30.00 , tanba durante ne’e ami lahatene orsamnetu refere tau ba iha ne’ebé , no agora ami hatene no komprende ona , ami sei hatutan ba veteranus sira ne’ebé mak ohin la marka prezensa iha ne’e ’’ ria clemen agredese

Entertantu tuir dadus ne’eb”e relata husi prezidente CCLN  total veteranus  Munisípiu Ainaro  hamotuk  rihun ida  resin, maibe partisipa iha sosializasaun  la to’o atus ida.

Jornalista    Moises Magno

Editór                   Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments