Ekipa Korpu da Páz (Peace Corps) Timor Leste Realija Enkontru Ho Autoridade Komunitaria, No Grupu Komunidade Maubisse

0
11 views

Racom Maubisse, (31/05/2023) Kaurta feira ne’e Korpu da Pás (Paece Corps) Timor Leste realija Surumutuk ho Autoridade Komunitaria,no Grupu Komunidade Iha Sede Suku Maubisse Villa Munisípiu Ainaro.

Objetivu prinsipal husi surumutuk ida ne’e maka atu sosializa informasaun ba Komunidade sira kona-ba prezensa Volumtariu Korpu da Pás (Paece Corps) nian iha Suku Maubisse.

Iha abertura ba enkontru ne’e Xefe Suku Maubisse Villa Wilson Nivio Mendonça ne’ebé reprejenta husi Xefe Aldeia Hato-Luli hateten, ho fuan bót lori Konsellu Suku nia naran no Komunidade sira simu Voluntariu Korpu da Pás ne’ebé sei destaka mai iha Maubisse hodi Servisu hamutuk ho Komunidade Suku Maubisse.

“Lori Konsellu Suku Maubisse nia naran ható ami nia benvimdu ba Korpu da Pás mai iha Maubisse, ne’ebé ami ho fuan bót ho odamatan nakloke ami simu ita bót sira mai iha Suku Maubisse atu núne’e bele hamutuk ho ami Suku Maubisse durante tinan hirak ne’ebé maka termina ona.” Dehan Xefe Aldeia Hato-Luli iha Abertura 31/05/2023.

Fatin hanesan espesialista ba programa no formasaun iha area Dezemvolvementu Ekonomia Komunitariu Francisco Fernandes esplika, liu husi surumutuk ida ne’e atu fó koiñesementu kona-ba programa Korpu da Pás nian. Alem de surumutk ida ne’e mós hanesan parte ida atu husu lisensa ba Autoridade Lokal, Komunitaria sira simu Volumtariu Korpu da Pás (Paece Corps) husi Nasaun Estadu Unidos Amérika ne’ebé sei destaka mai iha Maubisse.

“Hau sei ható objetivu tambasa maka ita túr hamutuk iha fatin ida ne’e, premeiru atu fó koiñesementu kona-ba programa Korpu da Pás no mós ita sei diskuti itoan kona-ba ita nia papel hanesan nain ba Suku ida ne’e oinsa ita atu simu ita nia Volumtariu sira. Depois importante liu maka surumutuk ida ne’e hanesan husu lisensa ba Autoridade lokal ba Komunidade hotu para bele hatene no bele simu ami nia Volumtariu atu mai destaka iha Suku ida ne’e.”Francisco Fernandes Esplika.

Francisco Fernandes kuntinua fundamenta liu tan katak;

“Tuir mai hau esplika itoan kona-ba Korpu da Pás maluk sira hatene barak tia ona, ita hahú iha Timor ne’e bajeia ba pedidu husi ita nia Governu tamba Korpu da Pás ne’e Ajenjia Governu Estadu Unidos Amérika nian, ne’ebé ita komesa iha 2002 destaka mai Timor infelismente 2006 ne’e tamba ita krizi ne’ebé sira tenki fila fali. Depois ita hahú fali iha 2015 tó 2019- 2020 tamba Covid ne’e sira tenki ba fali.” Fundamenta Francisco.

Tamba ne’e ba tinan ida ne’e Timor Leste Simu ona Volumtariu Korpu da Pás (Paece Corps) grupu dahuluk nian destaka ona iha Munisípiu 4 maka hanesan Ermera, Liquisa, Bobonaro, no Munisípiu Manatututo. No iha fulan Otubru tinan ne’e sei destaka tan mai iha Maubisse no Ainaro Villa.

“Tinan ida ne’e ita simu tia ona Volumtario 20 resin ida hanesan ne’e maibe ida grupu premeiru ne’e la tama iha Maubisse ita destaka iha Ermera, Bobonaru, Manaturo, Liquisa. Agora grupu ida tuir mai iha Otubru ida ne’e maka sira sei mai liu Maubisse ita sei hetan Professor no mós ida ba servisu ho Organuzasaun. Iha Suku Ainaro Villa Maluk sira iha ne’ebá mós sei hetan Professor ida no mos iha parte dezemvolvementu ekonomia.” Hateten espesialista ba programa no formasaun iha area Dezemvolvementu Ekonomia Komunitariu Francisco Fernandes.

Biban ida ne’e mós João de Jusus do Rosario hanesan espesialista ba Formasaun Eduksaun Korpu da Pás nian kuntinu esplika liu tan katak, objetivu da ruak husi Prezensa Ekipa Korpu da Pás iha Eskola sira importante tebes ba estudante sira liu husi fornesementu materia lian Ingles ba Estudante no ba iha grupu Juventude sira.

“Objetivu ida segundu husi misaun Korpu da Pás nian ne’e iha area edukasaun ne’e importante tebes, kaundu hanorin iha sala de aulas ne’e nia benefisiu ne’e ba liua alin kíkoan sira ne’ebé maka aprende iha sala de aulas tamba sira bele hasoru kedan ema ida ne’ebé mai ho ninia lian rasik. Objetivu ida ikus ne’e maka kona-ba oinsa atu hadia eskola laos katak Volumtariu ba para lori fali osan hadia eskola lae, maibe nia ba para apoiu eskola ne’e servisu hamutuk ho estruktura eskola tomak tó iha baje ho mós Komunidade sira ne’ebé maka hela besik iha eskola.” Tenik João de Jusus do Rosario hanesan espesialista ba Formasaun Eduksaun Korpu da Pás

Prezensa Volumtariu Korpu da Pás (Paece Corps) laos iha Timor Leste deit Maibe espalla iha Nasaun 60 resin iha Mundu.

Jornalista         Moises Magno

Editór              Joaquim Cotinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments