Depois de Eleisaun Parlamentar 2023 Situasaun Em Jeral Iha Posto Administrativo de Maubisse Lao Hakmatek “ Povu Maduru iha Demokrasia”

0
139 views

Racom Maubisse 23/05/2023, Kada Tinan lima lima, Timor Leste halao nia festa demokrasia hodi hili sira nia reprezentante ba tur iha Uma Fukun Parlamentu Nasional hodi reprezenta povu, nune’e bele koalia konaba vida nasaun no moris diak povu nian, katak reprezentante Povu iha Parlamentu nasional mak hanesan Povu nia matan, tilun, no ibun hodi hato’o povu nia aspirasaun.

Ba Radio Komunidade Maubisse mauloko,  Komunidade Alberto Pacheco haktuir katak;

“Hanesan povu ki’ik la iha ambisaun atu ba buka kadeira ka buka ukun, maibe liu husi votus ne’ebe ami fob a partido sira iha leisaun foin lalais ne’e, mak hanesan ami titipkan ami nia esperanca ba sira atu ba ukun karik labele haluha atu lori dezemvolvimentu hakbesik ami ami nune’e ami bele sente ukun-an ida ne’e”.

Komunidade Alberto nia mensajem simples ne’e fo reflesaun ba partido sira ne’ebe mak manan atu realiza promesa sira ne’ebe mak povu fo konfiansa ba ne’e, se manan ona labele hare konaba kores partido maibe hare ba interese nasional nune’e bele hadia povu nia moris no dezemvolve nasaun.

Nune’e mos negosiante Manuel Sequeira de Araujo iha nia kna’ar fatin Maubisse haktuir katak;

“Ita hotu basa liman ba partido ne’ebe mak manan, maibe laos manan tiha ba tur iha parlamentu ka governu nonok tiha, maibe oinsa mak ho povu nia konfiansa liu husi votus ne’ebe povu ofrece ne’e, husu atu halo planu no politika ne’ebe diak, nune’e bele hadia nasaun no povu nia moris diak”.

Husu konaba oinsa situasaun em jeral iha Maubisse lao hakmatek hela ka lae? Manuel Sequeira haktuir katak;

“Situasaun em jeral iha Maubisse lao diak no hakmatek hela, tamba povu matenek no kompriende ona konaba demokrasia, maske ida rua hemu tua lanu iha fatin balun, maibe la prejudika orden publiku, tamba povu hatene katak kada tinan lima ba ezerse sira nia votus no partidu ne’ebe mak manan ba ukun sei hadia nasaun no povu nia moris diak”.

Tamba ne’e povu nia rekomendasaun mak ne’e, husu ba nai ulun sira hamutuk ona hodi hadia nasaun no povu nia moris, tamba ita ukun-an tinan 21 ona, maibe dezemvolvimentu hakdasak, no povu nafatin moris iha kiak no mukit nian laran, tamba ne’e husu ba nai ulun sira atu hamutuk ona nune’e bele hadia nasaun no povu nia moris.

Jornalista             : Joaquim Coutinho

Editor                    : Ekipa Racom Maubisse

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments