Komunidade Suku 5 Iha Maubisse Nia Esperansa Ba Governnu Foun Tau Prioridade Ba Hadi Estrada Urahou Liga Turiscai

0
19 views

Racom Maubisse (04/05/2023) Esperansa ne’e tatoli husi Reprejentante Komunidade  Suku Maulau, Manetu, Manelobas, Edi, ne’ebé reprejenta husi Xefe Suku Fatu Bessi Bonifasio Pereira Mendonça, wanhira hamutuk juventude no komunidade sira taka dalan kuak hodi fasilita movimentasaun Trasporte roda 2 no roda  4 iha area Urahohu Maubisse Kinta feira ne’e.

Autoridade Komunitáriu ne’e hateten, husu Governu foun mai tenki tau prioridade ba estrada refere.

“Tamba ne’e mós liga hotu ba Postu Turiscai, ba mós ami Suku 5  iha Maubisse hanesan, Suku Fatu Bessi, Maulau, Manetu, Manelobas, no Suku Edi asesu hotu husi dalan ida ne’e. Ne’ebé hau reprejenta hau nia kolega sira ne’e hotu karik mai oin Governu ne’ebé maka agora dadaun ne’e ita tama hela iha tempu kampaña ne’e, ba oin maka Governu foun ida ukun karik tenki tau prioridade liu ba ami postu Maubisse ida ne’e no Postu Turiscai, tamba ami Postu 2 ne’e no Suku 5 ne’e uja dalan ida ne’e.” Hateten Xefe Suku Fatu Bessi 04/05/2023.

Núne’e mós Autoridade Komunitáriu reafirma liu tan katak husu ba Governu Aktual liu-liu Ministériu Obras Públika atu hadia lalais dalan refere hodi fasilita tranportasaun Matreal Sensitivu ho la Sensitivu tó ho lais no seguru ba Sentru Votasaun no Estasaun de Votu ne’ebé ejisti iha Suku 5 hanesan mensiona dadaun.

“Tamba ne’e ami husu ba Governu ida ne’e mós atu bele haré no atendementu urjenti liga ho ita nia elisaun ida agora ne’e, hanesan ita bót sira hatene matreal elisaun Sensitivu ho non Sensitivu ne’e  atu tó iha Sentru Votasaun ne’e tenki presija dalan diak. Ne’e difikulta mós ba parte STAE atu ejekuta sasan sira ho diak tenki presija dalan diak.” Dehan Lider Komunitariu ne’e.

Alende ho Kondisaun estrada ne’ebé susar ultrapasa iha tempu udan difikulta mós Komunidade sira lori sira nia Produtu asesu ba Merkadu. Laos ne’e deit difikulta mós transpotasaun Matreal Konstrusaun Uma Naroman Ba Povu UNP ba Suku 5 refere.

Jornalista                     Moises Magno

Editór                          Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments