Antonio da Conceição “Kalohan” Povu Nia Distinu Laos Ho Konta Istória, Maibe Presija Hadia Kualidade Edukasaun, Agrikultura no Turismu Hodi fo Moris ba Povu

0
75 views

Racom Maubisse (26/04/2023) Kuarta feira ne’e Partido Democrático (PD) kuntinua halao aktividade Mini Kampaña  iha Postu Administrativu Hato-Builiku Munisípiu Ainaro.

Iha Militantes no Simpatizantes nia oin antes hahú kompremisiu Polítika Partido Democrático nian Sekretariu Jeral PD Antonio da Conçeicão “KALOHAN” hakrúk husu Bensaun husi Nain Feto Ramelau fó mahon nafatin ba Partido Democrático hodi kuntinua Dezemvolve Rai ida tuir obra Heroi sira nian.

Núne’e Lider Partido Democrático ne’e avalia katak Povu nia distinu laos deit ho konta Istória maibe Povu Presija Dezemvolvementu, liberdade no moris ho dignu iha nia rai rasik.

“Povu nia distinu laos maka Istória ne’ebé maka ida rua naok hodi konta ba rai Timor tomak ba nia mesak, Povu nia distinu maka ita nia Liberdade, ita nia moris diak. Povu nia distinu maka Edukasaun ba ita nia oan sira ninian, ida ne’e maka sentidu husi votu ne’ebé maka imi fó tinan lima  dala ida, iha 21 de Maio kesempatan dala ida deit atu imi dehan ba sira ne’ebé maka ukun, hodi dehan katak ami husu deskulpa maibe ami tenki kurizi ita bót sira katak tinan lima kotuk ba ami fó ho hakark ida katak Hato-Builku tenki iha dalan ida ba ami atu lao atu ami sira ne’ebé maka moras karik labele hela atu mate deit iha fatin maibe tenki ba tó iha Ospital Referal Maubisse hodi hetan tratamentu  ida ne’e maka objetivu husi votu”. Dehan  Skretáriu Jeral PD Iha Postu Administrativu Hato-Builiku Munisípiu Ainaro 26/04/2023.

Nune’e Lider Partido Democrático ne’e kompromete wainhira hetan fiar husi Povu iha Elisaun Parlametar loron 21 fulan Maiu 2023, maka sei hakotu korente komflitu iha rai ida ne’e , tamba tuir KALOHAN katak laos tempu ona atu haksesuk mau bebeik iha rai ida ne’e.

“Partido Democrático nia promesa ida maka ida ne’e Hakotu Korente Konflitu iha Rai ida ne’e. Ita labele haksesuk malu bebeik atu hatúr deit ema ida rua ba naran bót iha rai ida ne’e, Povu maka disidi distinu rai ida ne’e nian iha 30 de Agostu maka ba tú ba ita nia Indepedensia. Ita nia Ukun Rasin-An ida ne’e  debe Timor-Oan hotu la debe ema ida mesak.” Dehan António da Conceição “KALOHAN”

Biban ida ne’e mós Vise Presidente Partido Democrático (PD) Samuael Mendonça  ba Militantes no Povu Hato-Builiku kompromete katak sei kuntinua hadia estrada basa Povu iha area ne’e tinan barak ona halerik ba dezemvolvementu liu-liu kondisaun estrada ne’ebe susar atu ultrapasa husi transporte roda rua no roda ha’at iha tempu udan.

“Hato-Builiku ita kuntinua nafatin aban biarua ita tenki halo buat ruma diak ba rai ida ne’e, tenki hadia estrada ne’ebé maka diak duni. Ami hatene hela katak ita b’ot sira durante tinan barak  hetan sofrementu kona-ba estrada ita tenki halo maibe imi la hili ami ida, imi hili maka Partidu sira ne’ebé fahe maka hahan, imi hili maka Partidu sira ne’ebé halo maka promete falsu”. Hateten Vise Prezidente PD.

Tamba ne’e nia husu ba Militantes Simpatezantes no Povu Hato-Builiku atu hili no eskolla Partidu ne’ebé maka ho Vizaun diak hodi dezemvolve rai ida ne’e, no halo tuir kompremisiu ne’ebé promete ona ba Povu liu husi Kampaña Eleitoral.

Entertantu Mini Kamapaña Partido Democrático iha Postu Hato-Builku Munisípiu Ainaro lao ho diak to remata tamba hetan Seguransa másimu husi PNTL Esquadra Hato-Builiku no hetan Supervisaun husi Ofisial Supervisaun Eleitoral CNE.

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments